W.J. Ouweneel


Waarom deze pagina?

Door ziekte ben ik gedurende vele jaren niet in staat geweest om de ontwikkelingen in de evangelische wereld te volgen. Toen ik daar enkele jaren geleden weer wel toe in staat was ontdekte ik dat er allerlei zorgelijke ontwikkelingen in de evangelische wereld aan de gang waren. Afwijkingen van de traditioneel evangelische, bijbelse, standpunten. Bij nader onderzoek bleek Ouweneel in heel wat gevallen een hoofdrol te hebben gespeeld en nog te spelen bij het invoeren van die afwijkingen. Zo heeft hij bijvoorbeeld, doormiddel van een aantal voor de EO-radio uitgesproken en later in een boek uitgegeven lezingen, in 1986, binnen de evangelische beweging, het sein gegeven tot de aanval op de overtuiging dat de bijbel onfeilbaar is. Onfeilbaar in de zin van foutloos (inerrant). Hij doet dit vaak op een subtiele manier, van daar dat velen niet eens door hebben wat hij allemaal in de loop der jaren heeft uitgedragen.

In hoofdstuk 15 van de studie "Wat is er aan de hand in de evangelischewereld?" heb ik de voornaamste van zijn nieuwe denkbeelden en standpunten puntsgewijs op een rij gezet.

Zeer belangrijk voor het verstaan van wat er met Ouweneel aan de hand is, is ook hoofdstuk 4 "Een nieuwe visie op theologie en dogma" van de studie "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" De verandering bij Ouweneel is begonnen met zijn studie en aanvaarding van de wijsbegeerte der wetsidee. Met name de daar aan ontleende scherpe scheiding tussen theoretisch denken en praktisch denken heeft een verwoestende uitwerking gehad op zijn denken.

Het is aan te raden om een eventueel onderzoek van Ouweneels gedachtegoed te beginnen met het doornemen van de twee genoemde hoofdstukken. U kunt de hoofdstukken vinden in de studie
"Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" Als u het document wilt lezen met daarbij alle voetnoten, wat zeer aan te bevelen is, dan kunt u het document downloaden in Word97, via deze link. Hier staan alle voetnoten bij. Er is een uitgebreid voetnotenapparaat met bronvermeldingen en citaten.

De rol van W.J.Ouweneel
Hoofdstuk 15 van "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?"
Als u de word versie met voetnoten wilt raadplegen,
klik hier.

Een nieuwe visie op theologie en dogma
In dit hoofdstuk van de studie "Wat is er aan de hand in de evangelischewereld" wordt Ouweneels nieuwe visie op theologie en dogma besproken.
Als u de word versie met voetnoten wilt raadplegen,
klik hier.

De invloed van postmodernisme, de wijsbegeerte der wetsidee en het barthianisme op de theologische standpunten van W.J.Ouweneel.
Door A.P. Geelhoed (1997)
Als u de word versie met voetnoten wilt raadplegen,
klik hier.

W.J. Ouweneel over inerrantisme en de onfeilbaarheid van de bijbel.
Door A.P. Geelhoed (1998)
Als u de word versie met voetnoten wilt raadplegen,
klik hier.

Ouweneel roept op tot een nieuwe Schriftvisie
Door A.P. Geelhoed (1997)

Ouweneel roept opnieuw op tot een nieuwe Schriftvisie
Door A.P. Geelhoed (2000)

Ontkent een aanhanger van de wijsbegeerte der wetsidee te zijn

Drie stappen voorwaarts en twee terug
Over de tactiek die br. Ouweneel toepast.

Een nieuw voorbeeld van Ouweneels fascinatie voor het occulte en esoterische

Ouweneel over "de eenvoudige denkfout"die mensen die hem kritiseren, volgens hem, plegen te maken

Recensie van Ouweneels "Nachtboek van de ziel"
Door drs. J.A. van Delden, voormalig directeur van de EH.
(Het Nederlands Dagblad, 30-10-98)


Ouweneel in 11 punten
Op één A4tje.
Door R.E. van der Feen


Analyse van Ouweneel's proefschrift"Christian Doctrine I, the external prolegomena"
Door R.E. van der Feen

Ouweneel zelf over wat er met hem aan de hand is.

De parallel tussen de paradigma wisseling van Ouweneel en Rex Brico

Kuitert over Ouweneel

Offener brief an W.J. Ouweneel
Door Andreas Steinmeister (1998)

Ouweneel beschuldigd christenen die zich druk maken over de juiste inspiratieleer van het bedrijven van afgoderij metde bijbel

Ouweneel wijst theorieën over inspiratie af
Een artikel uit het Nederlands Dagblad van vrijdag 12 Oktober 2001. Van uit zijn, niet op de bijbel maar op een speculatieve filosofie gebaseerde,scherpe filosofische onderscheid tussen geloofskennis en theologische kennis wijst Ouweneel openlijk inspiratie theorieën af. Dus ook de woordelijke inspiratie theorie waar de evangelicals tot voor kort achter stonden. Op dit moment rukt de schriftkritiek op, zie bijvoorbeeld het artikel "Alarm om de bijbel" van Scholten.
(Dit document is terug te vinden onder de link onfeilbaarheid elders op mijn homepage.) De eerste verdedigingslinie tegen de Schriftkritiek is de leersteling van de woordelijke inspiratie van de bijbel. Vandaar dat in de Chicago Verklaring over de onfeilbaarheid van de Bijbel keer op keer de woordelijke inspiratie als een bijbelse waarheid wordt beleden. Door zijn nieuwe, onbijbelse, visie op dogma hebben Ouweneel (en Medema) de verdedigingslinie van de woordelijke inspiratie ondermijnd. Zie verder welke schokkende dingen vooral Medema nog zegt.

Geneest de zieken - een analyse van Ouweneels boek
Door A.P. Geelhoed
Een schokkend boek.


Recencie boek "MEER GEEST in de gemeenten"
Aantekingen bij het boek van W.J. Ouweneel door A. Nijburg, M.A.
Geestvervulling of geestvervuiling?


Bespreking van Ouweneels boek 'Meer Geest in de gemeenten'
Door ds. K. van Berghem
In Ouweneels boek wordt op het werk van de Heilige Geest zowel voor de persoon als voor de plaatselijke gemeente gewezen. Het gaat om de vervulling met de Heilige Geest, die kennelijk bij veel gelovigen ontbreekt. Als voorbeeld wordt Apollos als traditioneel christen voorgesteld aan wie Priscilla en Aquila de weg van God nauwkeuriger moeten uitleggen. Het boek wekt de suggestie, dat dit echtpaar een charismatische sprong voorwaarts gemaakt heeft. Met de uitleg van Hand. 18.26 wordt het charismatische model van hulpverlening op Aquila en Priscilla toegepast. Bij Apollos zou het om een gebrek aan vervulling met de Heilige Geest gaan. Dat staat niet in detekst. Het in charismatische kringen bekende ”rusten” of ”vallen in de Geest” wordt in dit boek voor de traditionalistische lezers vertaald met ”geestvervoering.” In charismatische kringen wordt de tekst van 1 Sam.19.24:"Ook hij (Saul) trok zijn klederen uit" zo uitgelegd, dat ook Samuël en de profeten zich ontkleed hebben. In die opvatting zou het neerliggen van Saul betekenen, dat hij in de Geest rustte of te wel, dat hij in geestvervoering was. Aan de hand van ons Schriftonderzoek wordt aangetoond, dat de Schriftuitleg van prof. Ouweneel onjuist is. Hetbijbelgedeelte van Hand. 18.26 is uit zijn verband gerukt. Naar de grond­tekst van 1 Sam. 10:6,10 en 19:20-24 is geen serieus onderzoek gedaan. De nodige Opwekking waar prof. Ouweneel ook naar uitziet, een echte bijbelse opwekking,is wanneer Gods Geest door gelovige en gemeente heen de samenleving in trekt en die diepgaand beïnvloedt. Er zijn voorbeelden te over. Er moet niet naar “geestvervoering” gezocht worden, maar naar Gods aangezicht. Er moet eerst opruiming in het persoonlijke leven gehouden worden. Ruimte voor de HeiligeGeest: verootmoediging, besef en belijden van zonden tegenover God en de naaste. Als gelovigen dat doen gaat er wat gebeuren. Dan komt er Opwekking of niet. Zoals God dat wil.


Ouweneel over schepping en evolutie

Recensie van Ouweneels Boek "De schepping van God"
Door drs. J.A. van Delden. Van Delden is voormalig directeur van de Evangelische Hogeschool en maakte in het verleden programma's over het onstaan van de bijbel.

Ouweneel over homoseksualteit I
De verschuiving in het denken over homoseksualiteit in de evangelische wereld.
W.J. Ouweneel is voor het accepteren (gedogen) van homoseksuele stellen in degemeente.
Ouweneel stelt dat de bijbel niets zegt over duurzame homoseksuele liefdesrelaties.
Hij beweert dat zijn opvattingen niet veranderd zijn .


Ouweneel over homoseksualiteit II

Paragraaf uit Ouweneels boek "Seks in de kerk" waar hij het gedogen van homoseksuele relaties bepleit"

Recensie van Ouweneels boek "Seks in de Kerk"
Door J.G. Fijnvandraad.

Kritisch boek over het denken van W.J. Ouweneel verschenen
"Sluiers over de Schrift, uitkomen in een andere wereld?" Door van deVen"

Omslag binnen bijbelgetrouw christendom. Op weg naar een magisch heidendom?
Een boekbespreking van R. Van der Ven's boek "Sluiers over deSchift" over het denken van W.J. Ouweneel.
Door ds. C.J. Haak.


In de ban van de Madonna
Kritisch commentaar naar aanleiding van het boek ‘De Vrouwe van de Camino’ (Uitg. Barnabas, Heerenveen 2006) en andere publicaties van Willem J.Ouweneel

W.J. Ouweneel en zijn boek "Adam, waar ben je"
Ouweneel verdedigt in dit boek dat Adam een historische persoon is en hij verwerpt theistische evolutie. Maar om andere redenen is het toch een gevaarlijk boek. Dat wordt in dit artikel besproken en aangetoond