De Bijbel over homoseksualiteit

 

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit. Ook enkele andere onderwerpen die daar indirect mee te maken hebben, zoals het huwelijk, worden besproken. Bijlage B gaat over de agressie van de ongelovige wereld tegenover hen die vasthouden aan het Bijbelse standpunt.

 

Inhoudsopgave

 

1.    Het Bijbelse huwelijk

2.    De Bijbel noemt homoseksueel gedrag tegennatuurlijk

3.    De Bijbel gebruikt het woord schandelijk

4.    God noemt homoseksueel gedrag een gruwel

5.    Homoseksueel gedrag is kenmerkend voor een maatschappij die zich van God afkeert

6.    Homoseksualiteit is niet zomaar een zonde

7.    Volharden in deze zonde sluit de deur van de hemel voor je

8.    Waar komt deze drang vandaan?

9.    Kun je er vanaf komen?

10. Het kan niet in de gemeente getolereerd worden , gemeentetucht

11. Valse leraren uit eigen kring die homoseksualiteit goed praten

A.   Een botsing tussen twee wereldbeschouwingen

B.   Agressie tegenover de christelijke opvatting, intimidatie, vervolging

C.   Crossdressing, androgyn en transgender

D.   Wat is mannelijk, wat is vrouwelijk?

De Eindnoten

 

1.    Het Bijbelse huwelijk

 

In Genesis 2 wordt de instelling van het huwelijk beschreven. God had de man, Adam, gemaakt en hij maakte voor hem een vrouw, Eva.

 

“En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. ...  Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. …

(Genesis 2:18-24)

 

Een man verlaat zijn vader en moeder en hangt zijn vrouw aan. En die twee zullen tot één vlees zijn.

 

Het Bijbelse huwelijk is een verbond tussen een man en een vrouw. Zo heeft God het ingesteld en bedoeld.

 

2.    De Bijbel noemt homoseksueel gedrag tegennatuurlijk

 

“… hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand ….” (Romeinen 1:26,27)

 

De Bijbel zegt dat homoseksueel gedrag tegennatuurlijk is. Het gaat tegen de natuur in. Het gaat in tegen de wijze waarop God de man en de vrouw heeft geschapen. De man is bedoeld voor de vrouw en de vrouw voor de man. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de geslachtsorganen van man en vrouw op elkaar zijn ingesteld (1). Zo heeft God het ontworpen en gemaakt. Homoseksualiteit gaat in tegen Gods scheppingsorde

 

3.    De Bijbel gebruikt het woord schandelijk (2)

 

“Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.” (Romeinen 1:24-27)

 

De Bijbel spreekt over schandelijke lusten (begeerten) en over het bedrijven van schandelijkheid.

 

4.    God noemt homoseksueel gedrag een gruwel

 

"Gij zult geen gemeenschap hebben met één die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het." (Leviticus 18:22).

 

Zo kijkt God er tegenaan. God gruwt er van.

 

Dit vers staat in Leviticus 18. Het hoofdstuk begint en eindigt met het bevel om niet te leven zoals de Egyptenaren en de Kanaanieten gewoon waren om te leven (Leviticus 18:2,3 en : 24-30).  Zij deden gruwelijke dingen die de Israëlieten niet mochten doen.  

 

Er worden zes dingen met name genoemd:

·         Bloedschande, incest (:6-19)

·         Gemeenschap met een vrouw in haar maandelijkse onreinheid (:19)

·         Overspel, echtbreuk (:20)

·         Het offeren van kinderen aan de Moloch (:21)

·         Homoseksueel gedrag (:22)

·         Bestialiteit, seks met dieren (:23)

·          

In vers 27 worden deze zonden “gruwelen” genoemd.

 

Van deze dingen zegt God: "Verontreinigt u niet door dit alles, want door dit alles hebben verontreinigd de volken die Ik voor u uit wegdrijf. Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde" (Leviticus18:24,25) 

 

Deze lijst van zes zonden is niet willekeurig. Het waren in het bijzonder deze zonden die de volken die in Kanaän woonden, kenmerkten. De inwoners van Kanaän vormden een, vooral op seksueel gebied, totaal losgeslagen maatschappij. Incest, homoseksueel gedrag, overspel, bestialiteit. Daarnaast wordt ook nog de ergste ontsporing op godsdienstig gebied genoemd: het offeren van de eigen kinderen aan de afgod Moloch. Het is niet mogelijk om als volk op moreel en religieus gebied dieper weg te zinken, dan met deze volken was gebeurd. 

 

5.    Homoseksueel gedrag is kenmerkend voor een maatschappij die zich van God afkeert

+ Dat staat in Romeinen 1:18-32

In Romeinen 1:18-32 beschrijft Paulus wat er gebeurt als een maatschappij zich bewust van God afkeert. 

 

Hij begint met uit te leggen dat ieder mens van nature weet dat God er is. Door een ingeschapen godsbesef en door logisch na te denken (Romeinen. 1:19,20). Ieder mens heeft ook een ingeschapen besef van goed en kwaad (Romeinen 2:14,15).

Ondanks die kennis weigeren de mensen om God te erkennen en naar zijn wet te leven. In plaats van Hem te danken en als God te vereren, vervangen ze Hem door afgoden (Romeinen 1:21-23).

Met als gevolg dat God hen overgeeft aan hun zondige hartstochten [schandelijke lusten] (Romeinen 1:24-32). De eerste zondige hartstocht die in het Bijbelgedeelte wordt genoemd, is de homoseksuele begeerte en praktijk (Romeinen 1:26,27).

 

“Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende … En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: … (Romeinen 1:21-28)

 

+ Hoe heeft God de mensen overgeven?  

 

Door de kennis van God en van Gods wet te verwerpen, hebben de mensen zelf de rem tegen de zonde weggenomen, met als gevolg dat ze slaven worden van allerlei schandelijke hartstochten, waaronder de homoseksuele hartstocht. God heeft dat laten gebeuren.

 

Elke mens wordt sinds de zondeval van Adam geboren met een zondige natuur (3). Als hij aan zichzelf wordt overgelaten, leeft het zondige boze hart van een mens zich uit. Maar God beteugelt op verschillende manieren het kwaad. De zondige hartstochten worden geremd door het ingeschapen besef dat God er is en door kennis van Gods wet in het geweten (4) (Romeinen 1:32; 2:15). Ook een overheid, speciaal als die zich richt naar Gods wetten, beteugelt door haar strafwetten en wetshandhaving de boosheid. Hetzelfde effect heeft de opvoeding in een gezin waar God wordt erkend en gediend. Speciaal als men er leert leven uit Gods kracht. Deze dingen samen werken als een weerhouding, als een rem.

 

Het verwerpen van God leidt tot een verkeerd denken: “En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt” (1:28).

 

Het is een “verwerpelijk” denken waarin geen plaats is voor God (5). Het is denken dat de zonde acceptabel maakt en dat op die manier de rem wegneemt. De zonde wordt goed gepraat. Denk aan de voorlichting die tegenwoordig aan scholieren wordt gegeven over homoseksualiteit. Die voorlichting gaat rechtstreeks in tegen Gods wet. Het komt er op neer dat de huidige Nederlandse overheid actief bezig is met het hervormen van het denken op het gebied van bijvoorbeeld de homoseksualiteit. Zo wordt het ingeschapen besef van goed en kwaad het zwijgen op gelegd. En zo wordt de herinnering aan God en Zijn normen die bij velen nog aanwezig is, vervangen door de boodschap dat homoseksualiteit normaal en natuurlijk is.

 

In een maatschappij die zich van God heeft afgekeerd, wordt zonde zelfs verheerlijkt. Dat is ook het geval met de zonde van homoseksualiteit. Romeinen 1:32 zegt dat de mensen niet alleen allerlei zonden doen, maar dat ze ook nog hun bijval schenken aan wie ze bedrijven. Die worden geprezen en geëerd. Terwijl tegelijkertijd het goede wordt verworpen en bespot. Er vindt een complete omkering van normen (van waarden) plaats. Het kwade wordt als het goede voorgesteld en het goede als het kwade (6).

 

Het gevolg van dit alles is het volledig losslaan van de zondige begeerten. De zondige begeerten waren al in het hart van de mens, maar ze slaan nu volledig los. Omdat de weerhouding (de rem) is weggenomen.  

 

“En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.” (Romeinen 1:28-32)

 

+ Onze huidige maatschappij is hier een illustratie van

 

In ons land is gebeurd wat er volgens Romeinen 1 zal gebeuren als een volk massaal God verwerpt.

 

Midden vorige eeuw heeft in Nederland een massale afval van het Bijbelse geloof plaats gehad. Neem als voorbeeld de Gereformeerde Kerken (Synodaal), dat was een kerk met in die tijd wel een miljoen leden. Die kerk is in korte tijd volledig vrijzinnig geworden met als gevolg massale kerkverlating en afval van het Bijbelse geloof.

 

Deze verwerping van God heeft de kijk van de mens op zichzelf, op seksualiteit, op goed en kwaad en vele andere dingen radicaal veranderd. Ik heb zelf deze omwenteling in de jaren zestig meegemaakt. Alle Bijbelse normen werden één voor één losgelaten. Niet alleen op seksueel gebied maar op alle gebied. Zoals respect voor ouders, voor gezagdragers, voor ouderen. Zelfbeheersing werd belachelijk gemaakt en ook jezelf uit liefde en plichtsbesef opofferen voor een ander. In plaats daarvan moet je voor jezelf kiezen, je gevoel volgen, je moet alles uit het leven halen. Daar wordt alles aan opgeofferd.

 

Stap voor stap is bijvoorbeeld het verbod op pornografie (op het tonen van onzedelijke beelden) opgerekt en losgelaten. Het gehele land was indertijd in rep en roer toen voor het eerst vrouwelijk naakt op de TV was te zien (7). Telkens is er, vanuit het verkeerde denken dat het gevolg is van de verwerping van God, een taboe doorbroken. 

 

Wat zijn de gevolgen? Neem weer de kwestie van de pornografie. Inmiddels wijzen onderzoeken uit dat een groot deel van de mannelijke bevolking regelmatig naar pornografie kijkt en velen van hen zijn er aan verslaafd. Ook het huwelijk is ondermijnd. Samenleven, seks buiten het huwelijk, echtscheiding met alle beschadigende gevolgen voor de kinderen. Het volk verwildert en raakt teugelloos.  

 

Deze verwording is, zo zegt Paulus, in zichzelf reeds een oordeel van God. God laat de mensen tegen de gevolgen aanlopen van hun eigen keuze om Hem te verwerpen. Hij laat het met hen gebeuren. Hij geeft ze er aan over. Waardoor zij het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen. (8) (Romeinen 1:27).

 

+ Sodom en Gomorra

 

Onvermijdelijk zal, als deze ontwikkeling doorgaat, onze maatschappij de richting van de totaal verdorven cultuur en moraal van Sodom en Gomorra opgaan (Genesis 18:20,21 en 19:4-9). Het ging in Sodom en Gomorra niet alleen om homoseksueel gedrag. De gehele moraal was in alle onderdelen door en door bedorven.  

 

Als illustratie van de grote verdorvenheid van hun cultuur wordt beschreven hoe de mannen van Sodom de twee mannen die te gast waren bij Lot, wilden verkrachten. Het was een poging tot verkrachting. Geweldenarij.  

 

Het homoseksuele element (als mannen hadden ze het gemunt op mannen) versterkt het beeld van de verdorvenheid van de mannen van Sodom. Het ging niet alleen om geweldenarij en een poging tot verkrachting. Ze wilden de mannen homoseksueel verkrachten als groep. “En zij riepen Lot toe en zeiden: waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten opdat wij met hen gemeenschap hebben." (Gen. 19:5)

 

Lot bood hen in plaats van de twee mannen waar ze het op gemunt hadden, zijn twee dochters aan, maar daar hadden ze geen zin in (Genesis 19:8,9). Ze hadden 'zin' in homoseksuele seks met de twee mannen. In die richting was hun schandelijke lust ontbrand. 

 

In elke maatschappij zijn er wel verdorven mensen, maar in Sodom en Gomorra was iedereen aangestoken door het verdorven denken en overgegeven (verslaafd) aan schandelijke lusten. Er staat: "Zij (Lot en de mannen die bij hem waren) hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd" (Gen. 19:4).  Hun gedrag was “mainstream” cultuur in Sodom en Gomorra.

 

Let op hoe de Bijbel hier heel sterk benadrukt dat het werkelijk om de gehele bevolking ging: "de mannen der stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd." (Genesis 19:4)

 

+ Hoe God de verdorvenheid op aarde beteugelt

 

Na de zondeval ontstond de eerste mensenmaatschappij op aarde. Die was na enige tijd zo losgeslagen en verdorven (Genesis 6:5,11-13) dat God alle mensen, op één familie na, moest vernietigen door de zondvloed (Genesis 6-8). Met deze familie begon God opnieuw. Maar snel daarna dreigde het opnieuw mis te gaan. God heeft daarop de eenheid van de menselijke cultuur verbroken door het verwarren van de taal. Zo ontstonden de verschillende volken, ieder met een eigen cultuur (Gen. 11). Het uiteenvallen van de mensheid in verschillende culturen (volken) is sindsdien door God gebruikt om het kwaad op aarde nog enigszins te beteugelen. Want als de cultuur van het ene volk te verdorven werd, dan gebruikte God vaak een ander, minder verdorven volk, om het meer verdorven volk te vernietigen. 

 

God deed dat niet lichtvaardig. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de Israëlieten lange tijd moesten wachtten op het moment dat ze de bewoners van het land Kannaän mochten vernietigen en hun land innemen. Ze moesten wachten op het moment dat de maat van de zonde van de bewoners (van de Amorieten) vol zou zijn. Ze moesten wachten tot de cultuur van Amorieten totaal verdorven was geworden. God zei tegen Abraham: "Het vierde geslacht zal hier heen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol." (Genesis 15:16) (9).  Een maatschappij en cultuur kunnen blijkbaar zo door en door verdorven raken dat God radicale maatregelen moet nemen om het verderf te stoppen. In het geval van de Amorieten gebruikte God een ander volk [Israel] om hen te vernietigen. In het geval van Sodom en Gormorra greep God rechtstreeks in. Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Here, uit de hemel; en Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem.” (Genesis 19:24, 25).

 

We weten dat God in de eindtijd, vlak voordat Jezus terug komt, zijn weerhoudende werk helemaal zal stoppen. Als dat gebeurt dan komt de zonde op wereldwijd niveau opnieuw tot volledige ontplooiing (Openbaring14:15). Dan wordt het weer zoals het was in de tijden van Noach. 

 

+ Het is niet toevallig

 

Het is geen toeval dat tegelijkertijd met de acceptatie en de verbreiding van homoseksualiteit de gehele moraal in onze maatschappij aan het verloederen is. Alles slaat los. Er gebeurt precies wat er in Romeinen 1 wordt beschreven. De eerste zonde die in Romeinen 1 wordt genoemd is de homoseksuele hartstocht (1:26,27), maar daarna wordt nog een lijst van andere zonden genoemd, zonden die ook het gevolg zijn van het verwerpen van God en Zijn wet (1:28-32).

 

Dit is in het verleden met het Romeinse Rijk is gebeurd. En dit speelt zich momenteel af in de gehele westerse wereld. In Europa, maar ook in de Verenigde Staten. Verloedering van de maatschappij, met als speerpunt de gedwongen acceptatie van homoseksualiteit, tegelijkertijd met de ontwrichting van het gezin, economische ontwrichting en verval van militaire macht. Een maatschappij die God en daarmee Gods scheppingsorde en wet verwerpt, desintegreert. De maatschappij en het land vallen innerlijk uit elkaar.   

 

+ Samenvattend

 

Verwerping van God leidt tot verkeerd denken. Door het verkeerde denken wordt de rem tegen de zonde weggenomen. Daardoor slaan de hartstochten, die al in het zondige hart aanwezig zijn, los. Een van de sterkste harstochten bij de mens is de seksuele drang. De seksuele drang wordt onbeheersbaar en verkeerd gericht. Daarom is de uitbreiding van homoseksualiteit in het bijzonder een kenmerk van een maatschappij die God verwerpt.

 

6.      Homoseksualiteit is niet zomaar een zonde

 

Homoseksualiteit is een speciale zonde. Dat is zo om verschillende redenen. Die worden hieronder genoemd.

 

*  Het is typerend voor een maatschappij die zich van God afkeert

 

De eerste reden waarom homoseksualiteit geen doorsnee zonde is, is in het punt hierboven besproken. Deze zonde staat symbool voor een samenleving die zich van God afkeert.

 

* Het is een openlijke verwerping van Gods scheppingsorde

 

Dat homoseksualiteit typerend is voor een maatschappij die zich van God heeft afgekeerd, komt omdat homoseksualiteit een openlijke verwerping van Gods Scheppingsorde is. Zie wat hierboven in de punten 1 en 2 is besproken.

Het is een directe provocatie richting God. Dat is minder het geval bij andere zonden zoals dronkenschap, liegen of stelen.

 

* Het ondermijnt het Bijbelse huwelijk en gezin

 

God heeft het huwelijk en daarmee ook het gezin ingesteld. Zie hierboven, punt 1.

Het gezin is door God bedoeld als hoeksteen van de menselijke samenleving. Zo functioneert het gezin ook in een gezonde maatschappij. Daar wordt je gevormd tot evenwichtig en volwassen mens. Homoseksualiteit tast rechtstreeks het gezin aan en daardoor het fundament van de gehele samenleving. 

 

* Het is één van de zes zonden die de Amorieten bedreven

 

Homoseksualiteit wordt genoemd als één van de zes zonden die de oorspronkelijke inwoners van Kanaan bedreven (Leviticus 18). Die zonden heeft God er uit gepikt om aan te geven hoezeer de maatschappij en cultuur van de Amorieten verdorven waren.

 

* Het onteert het lichaam

 

“Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende …” (Romeinen 1:24-27)

 

Homoseksualiteit onteert het lichaam: “zodat bij hen het lichaam onteerd wordt” (:24). Dat geldt overigens voor alle seksuele zonden: “Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.” (1 Korintiers 6:18).

 

* Het tast de menselijke persoonlijkheid aan

 

Als iemand zich overgeeft aan deze zonde tast het op den duur steeds meer de menselijke persoonlijkheid aan. Vele homoseksuele mannen ontwikkelen vrouwelijke trekken. Mannen gaan zich als vrouwen gedragen en vrouwen als mannen. Dat wringt in de persoonlijkheid. Dat beschadigt en ontwricht.

 

7.    Volharden in deze zonde sluit de deur van de hemel voor je

 

Dat wordt uitdrukkelijk in de Bijbel gezegd: “… mannen die met mannen slapen … zullen het Koninkrijk van God niet beërven” (1 Korintiers 6:10 HSV)

 

Dit is het volledige Bijbelgedeelte: “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.” (1 Korintiers 6:9-11 HSV)

Paulus zegt dat “onrechtvaardigen” het Koninkrijk van God niet zullen beërven. En vervolgens somt hij een aantal ernstige zonden op. Een van de zonden die worden genoemd is het slapen van mannen met mannen: “mannen die met mannen slapen” (:10 ). Dit slaat op praktiserende homoseksuelen, want dat zijn mannen die met mannen slapen (seks hebben).

Om het koninkrijk Gods straks binnen te mogen gaan, moet een mens zich van zijn zonden bekeren, waaronder homoseksuele seks.

De uitdrukking “mannen die met mannen slapen” is de letterlijke vertaling van het Griekse woord “arsenokoitai“ dat in de grondtekst staat. Helaas hebben een aantal vertalingen, zoals de NBG en de NBV in dit geval niet letterlijk vertaald. Ze hebben arsenokoita vertaald met “knapenschenders” (In 1 Korinthe 6:10 en 1 Timotheus 1:10). En bij dat woord denk je aan pedofilie en niet aan homofilie. Terwijl, zoals gezegd, het woord letterlijk “mannen die bij mannen liggen betekent (10).

Op een andere plaats in het Nieuwe Testament waarschuwt Paulus nog een keer voor de zonde van homoseksualiteit. Hij geeft daar opnieuw een lijst met zonden: “ …  wettelozenopstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, … hen die vader of moeder vermoorden, … doodslagers, … ontuchtplegers, …mannen die met mannen slapen, … mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is …  (1 Timotheus 1:8-10 HSV)

Alleen als we ons bekeren van deze en soortgelijke zonden, kunnen we straks het Koninkrijk Gods binnengaan. We moeten ons er van afkeren en ze nalaten. Dat betekent dat een homoseksueel moet stoppen met de homoseksuele praktijk. En het betekent ook dat hij de homoseksuele begeerte als zondig moet verwerpen. Die zondige begeerte hoort bij de oude mens die met Christus gekruisigd en veroordeeld is (Romeinen 6:6, Galaten 5:24).

 

Het betekent niet dat iedere homoseksueel daarmee onmiddellijk alle homoseksuele gevoelens kwijt raakt. Je kunt de homoseksuele drang vergelijken met een verslaving, bijvoorbeeld aan drank. Een dronkaard kan zich bekeren, maar dat betekent niet dat onmiddellijk het verlangen naar drank weg is. Soms doet God dat wel, maar meestal moet een voormalige dronkaard leren om de verzoeking te weerstaan en zichzelf te beschermen. Dan zal met het verstrijken van de tijd de drang afnemen. Maar vaak blijft het wel een zwakke plek, waar waakzaamheid en zelfbescherming geboden blijft. 

 

En een christen kan struikelen. Maar als dat gebeurt, zal God ons vergeven als we die zonde belijden (1 Johannes 1:9; 2:1,2). Het komt er op aan dat we de zonde afwijzen en ons er tegen verzetten. En als we gestruikeld zijn, dan staan we weer op. In de strijd tegen de zonde en tegen onze zondige neigingen kunnen we rekenen op de bijstand van Gods Geest. We moeten door de Geest de werkingen van onze zondige natuur doden (Romeinen 8:13).

 

Je kunt met de zonde van homoseksualiteit breken. Direct stoppen met de praktijk, de zondige begeerte afwijzen. Paulus zegt tegen de gelovigen van Korinthe: Sommigen van u zijn dat [mannen die met mannen slapen, zie :10) wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. (1 Korinthe 6:11 HSV)

 

8.    Waar komt deze drang vandaan?

 

Waar komt de homoseksuele begeerte vandaan? Is deze drang aangeboren of aangeleerd? Op die vraag worden verschillenden antwoorden gegeven. Vroeger werd overwegend gedacht dat het een gevolg was van een ontwikkelingstoornis in de persoonlijkheid. Tegenwoordig is de dominante mening dat de homoseksuele drang aangeboren is. Volgens deze theorie wordt iemand als homoseksueel geboren. De één wordt als homoseksueel geboren, de ander niet. Maar tot op heden is er geen genetische bewijs voor die stelling gevonden. Er kan geen homo-gen worden aangewezen.

 

Welk licht werpt de Bijbel op deze kwestie? De Bijbel zegt dat zowel het ene als het andere het geval is. In zekere zin is de homoseksuele begeerte aangeboren omdat in het zondige hart van ieder mens in potentie elke zondige begeerte aanwezig is. Maar het is niet vanzelfsprekend dat de homoseksuele begeerte ook ontstaat. Er is een natuurlijke rem en die moet eerst uitgeschakeld worden. Er zijn “omgevings” factoren die het tot leven komen van de homoseksuele begeerte bevorderen. En er zijn ook keuzes die mensen persoonlijk maken die invloed hebben. In die zin is het ook gedeeltelijk aangeleerd, opgewekt of gestimuleerd. 

 

8.1.       Het is aangeboren

 

Net als elke andere zonde is ook deze zondige hartstocht aangeboren. Sinds de overtreding van Adam, wordt ieder mens geboren met een zondige natuur (11). Het zondige menselijk hart is geneigd tot alle kwaad. Elke zonde zit in potentie in het verdorven menselijke hart. Ook de homosexuele drang komt uit het zondige hart. 

 

“Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten … ” (Marcus 7:21-23)

 

Omdat ieder mens een zondige natuur heeft, is ieder mens vatbaar voor het ontstaan van elke zondige begeerte. Ook voor de homoseksuele begeerte. De zondige homoseksuele drang kan daarom in ieder mens worden opgewekt. Dat was bijvoorbeeld gebeurd met de gehele mannelijke bevolking van Sodom. Zie hierboven in punt 5 de paragraaf met de bespreking van Sodom en Gomorra.

 

Gelukkig is er een natuurlijke aangeboren weerstand tegen homoseksualiteit. Namelijk het besef dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is en een gruwel. Wil de zondige homoseksuele begeerte kunnen worden opgewekt, dan moet eerst deze weerstand afgebroken worden.

 

8.2.       Het is aangeleerd

 

Hierboven hebben we gezien dat de homoseksuele begeerte voortkomt uit het eigen zondige hart. Maar er zijn factoren die het “ontstaan” en het “uitbreken” van deze zondige begeerte stimuleren.

 

+ Een maatschappij die zegt dat het normaal is

 

De hele maatschappij zegt tegenwoordig in koor dat homoseksualiteit normaal is. Dat is het milieu waar mensen op dit moment in leven en opgroeien. De maatschappij beweert: “Als je die gevoelens in je zelf opmerkt, dan ben je als homoseksueel geboren, daar kun je niets aan doen, accepteer het en ga er in mee. Ja, wees er zelfs trots op (gaypride)”. Deze boodschap duwt het ingeschapen besef dat het verkeerd is, weg.

 

+ De voortdurende confrontatie met homoseksualiteit in de media

 

In de media komt homoseksualiteit voortdurend op positieve wijze aan de orde. Een voorbeeld is het populaire datingprogramma “Boer zoekt vrouw”. Na een aantal seizoenen werd in de volgende seizoenen een homo boer of boerin uitgekozen bij de tien boeren waar het programma mee begint. Die voortdurende zichtbare aanwezigheid in de media went de mensen aan homoseksuele relaties. Het zwakt de natuurlijke afkeer af. Het denken wordt veranderd, het geweten toegeschroeid en de zonde wordt voorgeleefd. 

 

+ Verwarring over identiteit

 

In onze huidige cultuur is er veel verwarring over wat mannelijk en wat vrouwelijk is. Veel jongens en mannen weten niet meer wat het betekent om een man te zijn. Hoe zich als man te gedragen. Wat het kenmerkende van een man is (12). Daarmee samenhangend zijn ze ook in verwarring over de rolpatronen binnen bijvoorbeeld het huwelijk. En ze hebben vaak geen goede voorbeelden van ‘manzijn’ in hun omgeving. Er zijn te weinig goede identificatiefiguren. Onder invloed van de feministische beweging heeft de cultuur om hen heen het onderscheid tussen man en vrouw zo veel mogelijk uitgewist. Dit maakt hen kwetsbaar. Het heeft tot gevolg dat de seksuele ontwikkeling gemakkelijk de verkeerde kant op gaat. Het zelfde geldt voor de vrouwen.

 

8.3.       Een gehele bevolking kan in de greep komen van homoseksualiteit

 

Door de factoren die hierboven zijn genoemd kan een hele bevolking in de richting van homoseksualiteit worden gestuurd. Dat was bijvoorbeeld in Sodom en Gomorra het geval. In Nederland gaan we dezelfde richting op. Homoseksualiteit zal de komende tijd sterk toe gaan nemen.

 

8.4.       Het is gedeeltelijk een eigen keuze

 

Homoseksualiteit is gedeeltelijk een eigen keuze. Gedeeltelijk, omdat door de zondige natuur de begeerte al in potentie in hen aanwezig was. Ze zijn ook vaak door omstandigheden buiten hun eigen wil om in de verkeerde richting geduwd. Geen goede identifikatiefiguren en verwarring over de rolpatronen, soms een zacht (weinig mannelijk) karakter, niet bijgestuurd worden in de richting van de gezonde rolpatronen, in de richting van gezond mannelijk gedrag. Geconfronteerd worden met homoseksualiteit in de omgeving. Een maatschappij die voortdurend zegt dat homoseksualiteit normaal en goed is en dat je zelf mag kiezen wat je wilt zijn. Dat is echter niet het volledige verhaal, want er is ook een eigen verantwoordelijkheid.

 

Op een bepaald moment ontdekt iemand dat hij gevoelens heeft voor hetzelfde geslacht. Dat is een kritiek moment. Hoe reageer je daar op en hoe ga je daar mee om? Dit is ieders eigen verantwoordelijkheid, want je kiest zelf wat je met die gevoelens doet. Je kunt ze afwijzen of je er aan overgeven in gedachten en in de praktijk, met als gevolg dat die gevoelens gevoed en versterkt worden. 

 

9.    Kun je er van afkomen?

 

Stel dat je die drang in jezelf ontdekt. En wellicht wordt je er ook door beheerst. Kun je daar dan vanaf komen?

 

Het is een sterke hartstocht. En die hartstocht wordt sterker naarmate je, jezelf er aan overgeeft. In gedachten en in de praktijk. De Bijbel gebruikt in dat verband het woord “verslaafd”. Een mens kan verslaafd zijn aan zijn zondige begeerten. “Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, …” (Titus 3:3)

 

De homoseksuele begeerte kun je vergelijken met de drang die bij andere verslavingen voorkomt. Als iemand zich bekeerd van dronkenschap is meestal de drang tot drinken niet onmiddellijk weg. Dan moet hij leren om zich te beheersen en om zichzelf te beschermen. Bij homoseksualiteit gaat het vaak op dezelfde manier.

Soms neemt God de drang direct weg. Maar veruit de meesten moeten die drang leren beheersen. En als ze met God leven dan kan de drang met het verstrijken van de tijd afnemen, maar ook dat gebeurt niet bij iedereen (13). 

 

Je eigen aandeel

 

Uiteraard is de eerste stap om bevrijd te worden, van welke zonde dan ook, dat je Jezus aanneemt als je persoonlijke Heer en Verlosser. We gaan er van uit dat die stap is gedaan. Als je die stap gedaan hebt, dan ben je een nieuwe schepping en rechtens vrij van zonde (2 Korinthiers 5:17, Romeinen 6:6,7). Maar wat dan verder te doen?

 

(1)  Je bekeren van homoseksueel gedrag

 

Je er van afkeren. Belijden dat het zondig is en er mee breken. Er mee stoppen.

 

Als je dat doet, dan zal God je schoonwassen. (1 Korintiers 6:11) Jezus is voor alle zonden gestorven, ook voor de zonde van homoseksueel gedrag.

 

(2)  Ook innerlijk

 

Je moet je er niet alleen in je gedrag van afkeren, maar ook in je innerlijk, in je denken, in je fantasie. Een hekje voor je denken zetten. En als je struikelt, dan opstaan. Verzet je tegen verliefdheden.

 

(3)  De homoseksuele drang verwerpen

 

Het is ook belangrijk dat je de homoseksuele drang of begeerte die je in jezelf opmerkt,  verwerpt. Die drang komt uit de oude zondige natuur (14). En die zondige natuur is al geoordeeld aan het kruis met Christus (Romeinen 6:6; 8:3,4; Galaten 5:24). Als christen zijn we een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen (2 Korinthiers 5:17). Het nieuwe leven van God woont door de Heilige Geest in je. Neem stelling tegen die drang. Verwerp het: “Dit hoort bij de oude mens, ik verwerp het. Heer Jezus wilt u er mee afrekenen.” We moeten door de Geest ook deze werking van het vlees, van onze zondige oude natuur, doden (Romeinen 8:13).

 

(4)  Breken met de homo scene

 

Als je daar in hebt geleefd, is het noodzakelijk om te vertrekken uit homoseksuele kring. Als je blijft, kom je niet van de homoseksuele levensstijl af. “Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden” (1 Korinthiers 15:33)

 

(5)  Voor Christus gaan leven, vul je leven met Christus

 

Dit is uiterst belangrijk. Het is nodig om een leven met Christus opbouwen. Het besluit nemen om voor Jezus te gaan leven. Stille tijd houden, regelmatig de Bijbel lezen en bidden. Bijbelteksten waar je steun aan hebt memoriseren. Door het woord van God je gedachten reinigen en hervormen. Er zit kracht in het woord van God (Hebr. 4:12). Ga het woord van God toepassen op alle terreinen van je leven. En ga naar een levende en Bijbelgetrouwe gemeente en voeg je daar in, ga daar mee draaien. En zie uit naar iets wat je voor God kan doen, ergens dienen. “Heer hebt U wat voor me te doen, wilt U het me dan maar laten zien.” God heeft een plan met je leven, goede werken die Hij te voren voor je heeft bereid, opdat je daarin zou wandelen. (Efeze 2:10).

 

Alleen de Geest van God kan in een mens de leegte opvullen. Blijdschap en vrede zijn toegezegd, als je voor God leeft (Johannes 14:27, Filippenzen 4:6,7, 1 Petrus 1:8). Vrede en blijdschap zijn onderdeel van de vrucht van de Geest, die wordt door God in je gelegd, als je voor Jezus leeft (Galaten 5:22). Alleen het dienen van Jezus geeft een zinvol leven. 

 

(6)  Leg het vrouwelijke af

 

Als dat nodig is, dan het al te zachte, het weke, afleggen en alle vrouwen maniertjes in houding en gedrag. Leer om een man te zijn. “… staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk …” (1 Korinthe 16:13). Dat kun je door het geloof en door het woord van God. Het is vaak een heel proces en dat vraag tijd. Telkens als God je inzicht geeft, dan daar iets mee doen. Een proces van afleggen en aandoen. Zie bijlage D.

 

(7)  Accepteer dat je in onthouding moet leven

 

Een homoseksueel die zich bekeert, moet in onthouding leven totdat de natuurlijke seksuele gerichtheid op het andere geslacht zich weer herstelt. Zoals eerder besproken, soms is dat onmiddellijk, maar veel vaker komt het heel geleidelijk of komt het helemaal niet meer terug omdat de natuurlijke seksuele drang zo beschadigd is. 

 

Dat betekent dat je een tijd of de rest van je leven zonder partner moet leven. Dat is pijnlijk en een stukje lijden. De Bijbel spreekt over “het lijden van de tegenwoordige tijd” (Romeinen 8:18). Sinds de zondeval leven we in een door de zonde gebroken en verstoorde wereld. Ieder mens loopt in zijn leven vroeg of laat tegen die gebrokenheid aan. De verstoring van de seksuele gerichtheid is er één van. Het is een beproeving die God toelaat. Maar we weten dat God ook dit zal laten mee werken ten goede. “Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8:26). Het werkt iets goeds uit, het zal je vormen naar het beeld van Christus. En straks, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zal God alle tranen van onze ogen afwissen (Openbaring 21:4).

 

Het is mogelijk om als vrijgezel een zinvol leven te leiden, met de vreugde en de vrede van de Heer in het hart. Vrijgezel zijn, heeft zelfs voordelen in het werk van God (1 Korinthe 7:32,33). Als je het moeilijk hebt, stort dan je hart uit voor God (Filippenzen 4:6,7). Gods genade is genoeg voor elke situatie (2 Korintiers 12:9).  Gods weg is volmaakt, ook de weg die God met ieder van ons persoonlijk gaat.

 

10.  Het kan niet getolereerd worden in de gemeente, gemeentetucht

 

Een gemeente mag niet toestaan dat gemeenteleden in openlijke zonde leven. De Bijbelse opdracht is: “doe wie niet deugd uit uw midden weg” (1 Korinthe 5:13).

 

Dat geldt voor alle openlijke zonde en dus ook voor het praktiseren van homoseksualiteit. Net zoals een gemeente niet kan toestaan dat gemeenteleden ongehuwd gaan samen wonen, zo kan een gemeente ook niet toestaan dat gemeenteleden een homoseksuele relatie hebben. De gemeenteleden die dat doen moeten vermaand worden en als ze zich niet van hun zondige weg willen bekeren, moeten ze uit de gemeente worden gezet (15).

 

Uiteraard moeten we nooit iemand veroordelen die worstelt met homoseksuele gevoelens en die er voor kiest om ze als zondig af te wijzen. Zo iemand moeten wij op alle mogelijke manieren ondersteunen en bemoedigen. 

 

Het is zeer ernstig als een gemeente openlijke homoseksuele relaties in haar midden toelaat. Homoseksualiteit is immers niet zomaar een zonde. Het is de kenmerkende zonde van een samenleving die zich afkeert van God en het is een directe verwerping van Gods scheppingsorde. Het is een gruwel in Gods ogen. Zie hierboven de punten 5 en 6.

Als een gemeente dit toelaat dan is het “ikabod” voor die gemeente. Dan verdwijnt de heerlijkheid van God, dan vertrekt God. Acceptatie of tolereren van homoseksuele relaties betekent bovendien in de praktijk het einde van het Schriftgezag. Als toegestaan wordt dat op zulk een brutale wijze Schriftplaatsen die je niet bevallen, worden genegeerd of weggeredeneerd, dan is de weg vrij om dat op andere gebieden ook te doen. Dan wordt alles wat niet past in de tijdgeest weg geredeneerd (16).

 

11.  Valse leraren uit eigen kring die homoseksualiteit goedpraten

 

Er zijn tegenwoordig ‘evangelische’ Bijbelleraren die beweren dat de Bijbel niet tegen homoseksualiteit is.

 

Hoe krijgen ze dat voor elkaar?

 

+ Door de zes teksten over homoseksualiteit weg te redeneren

 

Het gaat om de zes Bijbelgedeelten waar duidelijk staat dat homoseksualiteit een ernstige zonde is in Gods ogen. De meesten zijn hierboven in de vorige punten al besproken. Het gaat om Leviticus 18:22 en 20:13; Genesis 19; Romeinen 1:26,27, 1 Korintiers 6:9,10 en 1 Timotheus 1:10.

 

Deze “evangelische” leraren stellen dat het in deze teksten niet gaat om homoseksualiteit in het algemeen. Volgens hen gaat het in Leviticus 18:22; 20:13 en Romeinen 1:26,27 om homoseksualiteit als onderdeel van de eredienst aan afgoden. Om religieuze prostitutie en dergelijke. Ze beweren dat in deze Bijbelgedeelten alleen deze homoseksuele losbandigheid in het kader van de afgodsdienst wordt veroordeeld. Maar dat is niet wat er in de teksten staat. In Leviticus 18 gaat het niet om afgoderij. Het gaat om een moreel verdorven levenswijze. Die wordt afgekeurd. In Romeinen 1 gaat het over wat er gebeurt als een volk God weigert te erkennen. Dan wordt het overgeven aan een verwerpelijk denken en aan zondige hartstochten. Het gaat niet om religieuze prostitutie waar hetero mannen en vrouwen om de godheid te behagen aan homoseksuele seks doen, het gaat om vrouwen die de natuurlijke omgang hebben vervangen door de tegennatuurlijke en het gaat om mannen die in wellust voor elkander zijn ontbrand (Romeinen 1:26,27).  

 

Bij Sodom en Gomorra wijzen deze valse leraren er op dat het daar niet om homoseksualiteit ging. Ze hebben in zoverre gelijk dat het daar niet alleen om homoseksualiteit ging. De inwoners van Sodom en Gomorra waren zo verdorven dat ze de mannen die bij Lot waren, wilden verkrachten. Dat is een openbaring van geweldenarij. Maar het feit blijft dat hun seksuele hartstocht homoseksueel van aard was.

 

En dan zijn er nog de twee teksten uit de brieven van Paulus waarin homoseksualiteit in een zondelijst staat. Doordat de teksten in de NBG en de NBV niet letterlijk zijn vertaald, zijn ze in de richting van de zonde van pedofilie verbogen (knapenschenders). Maar in de grondtekst staat een woord dat letterlijk “mannen die bij mannen liggen”  betekent. Deze slordige en misleidende vertaling wordt door de valse leraren gebruikt om te beweren dat het hier ook niet gaat om de zonde van homoseksualiteit.

 

Deze leraren maken onderscheid tussen een monogame homoseksuele relatie en tussen homoseksuele losbandigheid. Het laatste, zo luidt hun redenering, wordt door God veroordeeld, maar een duurzame homoseksuele relatie “in liefde en trouw” niet.

 

Voor een grondige bespreking van de sleutelteksten verwijs ik naar dit artikel: www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/homsleutel.htm . Bij elke tekst worden ook de tegenwerpingen besproken en weerlegd.

 

+ Wijzen op de grote lijnen van het Nieuwe Testament

 

Er is nog een tweede manier waarop sommige christenen het accepteren van homoseksuele relaties proberen te rechtvaardigen. Ze doen een beroep op wat ze noemen “de grote lijn van de Bijbel”. De sleutelwoorden in het Nieuwe Testament zijn, volgens hen, liefde en aanvaarding. En, zo gaat de redenering verder, als je van daaruit op pastorale wijze naar de nood van christenen met homoseksuele gevoelens kijkt, dan gebiedt de liefde dat we hen de ruimte geven om binnen de christelijke gemeenten een homoseksuele relatie aan te gaan.

 

De eerste zwakte in deze redenering is dat de keuze voor die twee sleutelbegrippen eenzijdig is. Betere sleutelbegrippen die het gehele Nieuwe Testament samenvatten zijn liefde en heiligheid. Telkens wordt in het Nieuwe Testament aangespoord tot liefhebben. Maar minstens zo vaak worden de christenen opgeroepen tot een heilige wandel. En bij die heilige wandel hoort de bekering van alle vormen van ontucht en dus ook van homoseksualiteit. Wie dit verwerpt, die verwerpt God

 

“Want gij weet, welke voorschriften wij u gegeven hebben door de Here Jezus. Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten, en dat men zijn broeder niet slecht behandele of bedriege in deze zaak, want de Here is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.” (1 Tessalonicenzen 4:2-8)

 

Een tweede zwakte is dat deze redenering lijnrecht tegen een aantal Bijbelgedeelten in gaat waar duidelijk homoseksualiteit wordt veroordeeld.

 

+ De openlijk vrijzinnigen

 

Uiteraard hebben ronduit vrijzinnige christenen helemaal geen moeite met het opzij schuiven van de Bijbel. Zij beweren simpelweg dat Paulus en Mozes zich vergist hebben toen ze homoseksualiteit afwezen.

 

+ Zo heeft God me gemaakt, dus zo mag ik ook zijn

 

Tenslotte zijn er ook nog christenen die zeggen: “Ik ben homoseksueel, ik heb die drang. Het is aangeboren. Zo heeft God me gemaakt, ik mag mezelf zijn, ik mag zijn zoals God me gemaakt heeft en daarom mag ik een homoseksuele relatie aangaan.”

 

Deze redenering gaat volledig voorbij aan het effect van de zondeval op de menselijke natuur. Adam is heteroseksueel geschapen. Hij kreeg een vrouw als partner. Door de zondeval kreeg de mens een zondige natuur, met daarin in aanleg allerlei zondige begeerten, waaronder de homoseksuele begeerte. We kunnen daarom niet zomaar elke begeerte die in ons opkomt volgen. De Bijbel zegt dat we ons moeten onthouden van de vleselijk begeerten die strijd voeren tegen onze ziel. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel (1 Petrus 2:11)

 

+ De verleiding van een tussenweg, een compromis

 

Er staan twee standpunten tegenover elkaar. Het ene is dat homoseksualiteit een ernstige zonde is en niet in de gemeenten kan worden getolereerd. Het andere standpunt is dat de Bijbel een monogame homoseksuele relatie niet veroordeelt, dat het daarom niet zondig is en dat we daarom homoseksuelen met een monogame en duurzame relatie volledig binnen de gemeente moeten aanvaarden.

 

Een tussenweg

 

W.J. Ouweneel komt in zijn boek “Seks in de kerk” met een soort tussenweg. Hij pleit, op echt Nederlandse wijze, niet voor het goedkeuren, maar voor het gedogen van duurzame homoseksuele relaties.

 

Om dat te kunnen doen redeneert hij in het boek de Bijbelse waarschuwingen tegen homoseksualiteit weg. Het gaat volgens hem in die Bijbelgedeelten niet over homoseksualiteit in het algemeen. En op grond daarvan komt hij tot de conclusie dat de Bijbel monogame duurzame homoseksuele relaties in liefde en trouw niet veroordeelt, maar ook niet goedkeurt. De Bijbel zegt er volgens hem niet rechtstreeks iets over. Hij zegt wel dat een homoseksuele relatie niet Gods oorspronkelijke bedoeling is, want hij stelt terecht dat het huwelijk door God is ingesteld en bedoeld voor een man en een vrouw. Omdat volgens hem de Bijbel homoseksualiteit niet rechtstreeks afkeurt, kan het niet om een al te erge zonde gaan, als het al een zonde is. Daarom pleit hij voor het in de gemeente gedogen van praktiserende homoseksuelen die met elkaar in een monogame duurzame relatie leven, inclusief toegang tot het avondmaal (17). Maar hij adviseert wel om geen praktiserende homoseksuelen aan te stellen als ambtsdragers (oudsten, diakenen, dominee, voorganger) en in andere leidende posities.

 

Zijn standpunt samengevat: Homoseksuele relaties zijn niet door God bedoeld, maar als homoseksuele christenen niet naar ons willen luisteren, dan is dat te betreuren, maar dat is geen reden om hen uit de gemeente te zetten. Alleen mogen ze dan geen leidende functies bekleden.

 

Een tussenweg die geen tussenweg is

 

Het is schokkend wat Ouweneel hier doet.

 

*Hij bagatelliseert een zeer ernstige zonde (Zie hierboven de punten 2,3,4,5 en vooral 6). Voor de zoveelste keer verbindt hij de gemeente met het kwaad (18). God zegt: “Homoseksualiteit is schandelijk en een gruwel. Als je, je hier niet van bekeert, dan kun je niet behouden worden.” Ouweneel zegt: “Het is wel niet Gods bedoeling, ik ben er zelf ook tegen, maar zo ernstig is het nu ook weer niet. We moeten deze relaties in de gemeente tolereren.”

 

*Hij zet de deur open naar het tolereren van homoseksuele relaties in christelijke gemeenten. Als zijn “tussenweg” wordt aanvaardt, zullen er straks homoseksuele stellen in de gemeenten zijn.

 

*Door de Bijbelse waarschuwingen tegen homoseksualiteit weg te redeneren, heeft hij in feite de deur geopend voor volledige acceptatie van homoseksualiteit. Zelf houdt hij het nog op gedogen met beperkingen, maar doordat hij de Bijbelgedeelten die tegen homoseksualiteit waarschuwen heeft uitgeschakeld, zal onvermijdelijk de stap naar volledige aanvaarding volgen (19).

 

*Hij beweert dat hij een middenweg aanwijst, maar wat er in feite gebeurt, is dat hij de verdediging van de Bijbelgetrouwe christenen wegneemt door het wegredeneren van de teksten tegen homoseksualiteit. Zo verzwakt en ondermijnt hij de weerstand van de Bijbelgetrouwe christenen.

 

*Een mes in de rug van de belegerde christelijke leiders.

De leiders van de Bijbelgetrouwe christelijke gemeenten en christelijke organisaties (waaronder de scholen) staan onder enorme druk om hun verzet tegen homoseksuele relaties op te geven. Die druk komt uit de maatschappij, vanuit de publieke opinie, van de kant van de overheid, van de homo actiegroepen en ook van binnenuit, uit hun eigen gemeenten en organisaties waar sommigen het zicht op wat de Bijbel over homoseksualiteit leert al kwijt zijn geraakt. Ouweneel steekt hen een mes in de rug, hij verwart en ontwapent hen door zijn nieuwe interpretatie van de teksten over homoseksualiteit en tenslotte houdt hij ze ook nog, als uitweg uit de grote druk waaronder ze staan, de worst van een compromis voor. Een compromis dat geen compromis is, maar een verborgen capitulatie.

 

De subtiele verleiding van een postmoderne benadering

Dan is er tenslotte nog de subtiele verleiding van een postmoderne benadering van homoseksualiteit. Het postmodernisme stelt dat we eigenlijk niets met zekerheid kunnen weten. We kunnen, volgens het postmodernisme, daarom ook niet met zekerheid de Bijbel uitleggen. De Bijbel is volgens hen niet duidelijk, ieder legt hem vanuit de eigen beleving en achtergrond weer anders uit (20). Op deze geraffineerde manier wordt in sommige “christelijke” kringen het duidelijke Bijbelse onderwijs over homoseksualiteit uitgeschakeld.

Een voorbeeld van deze postmoderne benadering vond ik in het “christelijke” tienerblad Het huis van Belle. Een tiener stelde een vraag over homoseksualiteit. Ik citeer uit het antwoord van het blad: Ik heb zelf gemerkt dat het hebben van een duidelijke oordeel over mensen mij belemmert om lief te hebben …. Ik geloof zelf dat, dat de weg is voor christenen: alle lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) steunen en niet onze mening voorschrijven … Neem de tijd en de ruimte om zelf te ontdekken wat God van je vraagt, en laat het je niet voorschrijven. De meningen verschillen hier namelijk enorm over. Sterkte!” (21). Let op, het blad geeft geen antwoord vanuit de Bijbel omdat dit geen zin heeft: “de meningen verschillen hier namelijk enorm over”. Ieder moet het maar voor zichzelf ontdekken. Alles wat we hebben is een eigen mening en die mogen we niet aan anderen voorschrijven. Als we stellen dat onze mening de enig juiste is, omdat die overeenkomt met de Bijbel, dan veroordeel je mensen die homoseksueel leven. En dat verhindert je om hen lief te hebben. Dit antwoord is geen incident, het komt telkens terug in het blad (22).

      ---------------------------------------

 

De bijlagen

 

A. Een botsing tussen twee levensbeschouwingen

 

In onze huidige maatschappij botsen twee visies op homoseksualiteit op elkaar. De christelijke die gebaseerd is op de Bijbel en de materialistische humanistische. Die visies staan niet op zichzelf, ze vormen een logisch onderdeel van twee verschillende wereldbeschouwingen. Met wereldbeschouwing wordt bedoeld de manier waarop je tegen de wereld aankijkt. Hoe je jezelf ziet, de wereld, de moraal.

Het gaat in de botsing over homoseksualiteit ten diepste om een botsing tussen de christelijke en de materialistisch humanistische wereldbeschouwing

 

Hieronder worden beknopt de beide wereldbeschouwingen samengevat.

 

+ De materialistisch humanistische wereldbeschouwing

 

Materialistische omdat deze wereldbeschouwing ervan uit gaat dat er alleen materie is. Er is volgens hen geen onzichtbare wereld. Er is geen god, er zijn geen engelen, er is geen hemel of hel. De mens is langs de weg van evolutie door toeval ontstaan en is niet meer dan een aantal stoffen, moleculen, die zich door chemische reacties tijdelijk met elkaar hebben verbonden. Het bestaan heeft geen zin. We zijn er even en verdwijnen dan voorgoed. Intussen moeten we er maar het beste van maken en van het leven genieten. “Laten we eten en drinken [vrolijk zijn] want morgen sterven wij” (1 Korintiers 15:32)

 

De moraal is relatief. Er is geen absoluut goed of kwaad. Goed is wat goed voelt en wat de meerderheid op dat moment goed vindt. In de praktijk zijn er op het gebied van de moraal slechts twee normen. Het eerste is het principe van maximale vrijheid en zelfbeschikking. Dat principe wordt beperkt door het tweede principe dat inhoud dat onze vrijheid niet ten koste van de vrijheid van een ander mens mag gaan. Maar als het er op aankomt wordt dat beperkende principe vaak weggeredeneerd. 

 

De kern is dat je voor jezelf moet kiezen, voor je eigen ontwikkeling, voor je eigen geluk, voor je eigen genot. Je leeft maar één keer, het leven is zo voorbij, daarom moet je het maximale uit het leven halen. Je moet je gevoel volgen. Je moet authentiek zijn, echt. Als je bijvoorbeeld gelukkiger bent bij een ander, dan scheid je gewoon van je vrouw. We vergeten dan even dat jouw maximale vrijheid je huwelijkspartner en kinderen zwaar beschadigt en pijn doet (traumatiseert).

 

Bij seks is in de materialistische humanistische visie alles toegestaan, zolang een ander er geen ernstige schade door oploopt. De materialistisch humanistische wereldbeschouwing zegt: je bent vrij, er is geen goed en kwaad, als je zin hebt in homoseksuele seks volg dan je gevoel.

 

+ De christelijke wereldbeschouwing

 

Er is een zichtbare en een onzichtbare wereld. In de onzichtbare wereld zijn God, engelen, overleden mensen, hemel en hel. God is eeuwig en persoonlijk. Hij is de schepper. Hij heeft de mens gemaakt naar zijn beeld. God communiceert met de mensen.

In het begin was de schepping goed, maar door de zonde is het misgegaan. We leven daarom nu in een gebroken wereld. De mens heeft een zondige natuur, er zijn boze geesten en de satan, de aardbodem is vervloekt omwille van de zonde van Adam. Vandaar natuurrampen, wreedheid in de natuur, ziekte en dood, onrecht, hebzucht, geweldenarij. God heeft er wat aan gedaan door zijn Zoon Jezus te zenden. God heeft door de kruisdood van Jezus de diepste oorzaak van alle problemen al aangelost, namelijk de zondeschuld en de slavernij aan de zonde. Straks als Jezus terugkomt, komt er een herschepping en wordt alles weer goed.

 

God bepaalt wat goed en kwaad is en niet de mens zelf. Zijn wil en wet worden samengevat in het gebod om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf (Mattheus 22:37-40). Er komt een dag des oordeels waarop God elk mens die ooit geleefd heeft, ter verantwoording zal roepen voor zijn gedrag.

 

De christelijke wereldbeschouwing stelt dat seks door God is bedacht en daarom goed is, maar dat het bedoeld is voor binnen het huwelijk. Met huwelijk wordt het door God ingestelde Bijbelse huwelijk tussen een man en een vrouw bedoeld. Alle seks buiten het huwelijk, waaronder homoseksualiteit, is ontucht. Homoseksualiteit is ontucht, tegennatuurlijk, schandelijk en een gruwel voor God.

 

B. Vijandschap en agressie tegenover de christelijke opvatting, intimidatie en vervolging

 

De aanhangers van de materialistisch humanistische wereldbeschouwing zijn zeer agressief en intolerant tegenover orthodoxe christenen die vast willen houden aan de Bijbelse moraal. Zij zijn bezig om hun eigen moraal dwingend aan de gehele maatschappij op te leggen.

 

+ De materialistisch humanistische wereldbeschouwing wordt door de overheid uitgedragen

 

Andere meningen worden niet getolereerd. Vanuit het ministerie van onderwijs wordt voorgeschreven dat de materialistisch humanistische moraal aan de kinderen moet worden onderwezen. Onderwijs materiaal voor alle openbare scholen met voorlichting over seksualiteit is volledig vanuit de materialistisch humanistische visie geschreven.

 

+ De mond snoeren met de wet, het openbreken van het christelijk onderwijs

 

Het liefst zouden de agressieve materialistisch humanisten de christenen op dit terrein de mond snoeren. Tot voor kort kon dat niet omdat de vrijheid van meningsuiting, van godsdienst en van onderwijs in de grondwet zijn vastgelegd. (De artikelen 7, 6 en 23)

 

Maar daar hebben de materialistisch humanisten iets op gevonden. In de grondwet staat ook een artikel over gelijke behandeling (artikel 1). Ze hebben het voor elkaar kregen dat bij een botsing van grondrechten, artikel 1 het hoogste gewicht heeft (23). Dit artikel wordt verheven boven alle andere grondrechten, zoals de grondrechten van vrije meningsuiting en de vrijheid van onderwijs.

 

Daarom mag een christelijke school een leerkracht die praktiserend homoseksueel is en die bij hen solliciteert, niet op grond van zijn homoseksuele levenswijze afwijzen en is het bijna onmogelijk geworden dat een christelijke school een leerkracht die overgaat tot een homoseksuele levenswijze nog kan ontslaan. Want dat is, volgens het materialistisch humanisme, discriminatie en in strijd met artikel 1. En in dat geval beperkt het grondrecht van gelijke behandeling het recht op vrijheid van onderwijs. Het beperkt het recht van christelijke scholen om uitsluitend leerkrachten die achter de grondslag van de school staan, aan te nemen of te handhaven.

 

Op een christelijke school wordt de christelijke moraal onderwezen. Maar onder dwang van de overheid wordt een school gedwongen om praktiserende homoseksuelen als leerkracht te accepteren en te handhaven. De overheid dwingt daarmee christelijke scholen om leraren te handhaven die door hun levenspraktijk tonen dat ze de christelijke moraal en het gezag van de Bijbel verwerpen. De situatie is zeer ernstig. De overheid dwingt christelijke scholen om een levenspraktijk te tolereren waarvan God zegt dat die zondig is. Een zonde die speciaal het kenmerk is van een maatschappij die God verwerpt.

 

Zo wordt de in de grondwet opgenomen vrijheid om je kinderen op school te onderwijzen en op te voeden vanuit de eigen wereldbeschouwing afgenomen. In feite is de vrijheid van onderwijs daarmee principieel opgeheven.

 

Maar dat is nog maar het begin. Ook de vrijheid van meningsuiting staat onder druk. Als je openlijk in het publieke domein zegt dat homoseksualiteit een ernstige zonde is en een gruwel is in Gods ogen, dan loop je het gevaar dat je aangeklaagd wordt voor het uiten van “hate speach(24).

 

+ De beschuldiging van homohaat

 

Als christenen spreken wij de Bijbel na als wij zeggen we dat homoseksueel gedrag een zonde is. Een zonde waar een mens zich van moet bekeren. Maar dat betekent niet dat wij homoseksueel levende mensen haten. Wij haten, net als God, de zonde, maar de zondaar hebben wij lief. Wij hebben het beste met homoseksuele mensen voor. En wij verwerpen met alle nadruk alle geweld tegen homoseksuelen of tegen wie dan ook. 

 

+ De beschuldiging van homofoob

 

Als je homoseksualiteit afkeurt dan wordt je beschuldigd van homofobie. Dan ben je homofoob. Dan wordt je beschuldigd van een irrationele angst voor homoseksuelen. Maar dat is niet wat er aan de hand is. Wij nemen vanuit onze christelijke levensbeschouwing stelling tegen homoseksualiteit, niet uit angst maar op grond van Gods Woord. Maar onze tegenstanders negeren dat. Zij doen alsof we lijden aan een psychische stoornis, aan een fobie voor homoseksuelen.

 

+ De beschuldiging van discriminatie

 

De wet eist dat we elkaar in gelijke situaties gelijk behandelen (artikel 1). Ongeacht levensovertuiging of seksuele geaardheid en praktijk. Maar je kunt alleen van een christelijke gemeente of organisatie lid worden als je zelf christen bent en als je achter de grondslag van die kerk of organisatie en achter de christelijke wereldbeschouwing staat.

 

Om lid te zijn van een christelijke gemeente, moet je christen zijn en naar de christelijke moraal leven. Je moet je aan de spelregels houden, anders mag je niet mee doen. Dit valt voorlopig nog onder de vrijheid van godsdienst. Maar ook hier kan uiteindelijk artikel 1 tegen in stelling worden gebracht.

Maar als het gaat om personeel van christelijke organisaties, organisaties die speciaal zijn opgericht om vanuit de christelijke wereldbeschouwing een bepaalde taak uit te voeren, zoals christelijke scholen, is de situatie ernstiger. Want hen is recent het recht om te eisen dat hun personeel volledig achter de grondslag van de organisatie staat al ontnomen.

 

+ Agressieve actiegroepen

 

Delen van de homo beweging zijn niet tevreden met de vrijheid die ze nu al hebben. Ze willen ook nog de vrijheid van andersdenkenden afnemen.

 

Daarom vallen homo actiegroepen bijvoorbeeld organisaties zoals de Rooms-katholieke Kerk aan die homoseksualiteit afwijzen. De officiële positie van de Rooms-katholieke Kerk is dat praktiserende homoseksuelen niet mogen deelnemen aan de eucharistie. Nog niet zo lang geleden kondigden openlijk praktiserende homoseksuelen aan dat ze op een bepaalde tijd deel zouden gaan nemen aan de eucharistie in een bekende Rooms-katholieke Kerk. Ze zochten bewust vooraf de publiciteit op. Zo voerden ze door de publieke opinie te mobiliseren, de druk op de Rooms-katholieke Kerk, op de bisschop op (25).

Dit soort acties is niet iets van de laatste tijd. Jaren geleden heeft een homo actiegroep het kantoor van de EHAH (Evangelische Hulp Aan Homofielen) een tijd bezet, ze namen zelfs vertrouwelijke cliënten dossiers mee (26). De EHAH was een organisatie die hulp bood aan christenen die met homoseksuele gevoelens worstelen en die daarin de Bijbelse weg wilden gaan.

 

+ We zijn lang genoeg tolerant geweest voor de intoleranten

 

De sfeer wordt steeds grimmiger. De agressiviteit in de richting van andersdenkenden (christenen) heeft een enorme impuls gekregen door de aanslagen van moslim terroristen op clubs die bezocht werden door homoseksuelen.

 

De reactie bij velen was: Zo kan het niet langer, er moet iets gedaan worden, we moeten de mentaliteit van de mensen veranderen zodat de haat waar deze daden uit voortkomen geen kans krijgt. De overheid moet nog dwingender alle scholen (ook de christelijke) opleggen dat ze moeten onderwijzen dat diversiteit goed is, dat het goed en normaal is om homoseksueel te zijn.

 

De intolerantie van de materialistisch humanisten krijgt steeds meer fascistische trekken. De totalitaire staat accepteert maar één visie op seksualiteit en alle andere worden verboden verklaard omdat ze schadelijk zouden zijn, haat zouden zaaien.  We kunnen, zo gaat de redenering verder, als overheid, ook niet langer toestaan dat de kinderen van orthodoxe christenen worden vergiftigd met de christelijke seksuele moraal. Daarom moet er een einde komen aan het christelijke onderwijs (een stokpaardje van D66) en als dat niet kan, dan moeten we de christelijke scholen van binnen uit vernietigen. Door hen te dwingen om de humanistisch materialistische seksuele moraal te onderwijzen en door hen te verbieden om homoseksuele leerkrachten te weigeren of te ontslaan.

 

+ Een oproep om te staan voor de waarheid

 

De maatschappelijke druk en de druk vanuit de overheid op de christenen neemt toe. Speciaal als het gaat om homoseksualiteit. De vraag is hoe we daar op gaan reageren. Kruipen we in onze schulp of houden we onze rug recht.

 

Er zijn principiële grenzen die we niet mogen overschrijden. Het onder druk van de overheid handhaven van een openlijk homoseksueel praktiserende leerkracht is zo’n grens. Die grens mogen we niet overgaan, wat ook de gevolgen zijn.

 

Elke tijd heeft zijn eigen test. Dat is het punt waar de tijdgeest botst op de Bijbel. In deze tijd is dat de homoseksualiteit. In de eerste tijd van de christelijke gemeente was het iets anders. Daar was het strijdpunt het voor iedere staatsburger verplichte offer aan de keizer (27). De keizer werd vereerd als een god. Een offer aan hem brengen, was een offer brengen aan een afgod. Daarom kon een christen dat niet doen. Het was geen geringe zaak, iemands leven stond op het spel, als hij weigerde te offeren dan kon hij al zijn bezittingen en zelfs zijn leven verliezen.

 

Onze christelijke voorouders hebben in het verleden bij perioden geleden voor hun overtuigingen. Ook de voorouders van de christenen die op dit moment samen de reformatorische zuil vormen, zijn vervolgd. Vanaf de afscheiding, die begon in 1834, werden ze jarenlang vervolgd door de overheid. Mensen die hun huis openstelden voor samenkomsten kregen zware geldboeten. En er zijn ook een aantal van hun predikanten in de gevangenis gezet. Om de vervolging te ontlopen zijn sommigen zelfs naar de Verenigde Staten van Amerika gevlucht. De achterblijvers vormden vanwege de vervolging, om hun eigen woorden te gebruiken, een “gemeente onder het kruis”.

 

Het christelijke onderwijs is ook na veel strijd en ten koste van grote persoonlijke offers tot stand gekomen. In de beginperiode werd het christelijk onderwijs niet door de overheid betaald. De ouders moesten zelf de kosten opbrengen en leerkrachten op christelijke scholen kregen daardoor noodgedwongen, veel minder loon. Dat moest je er allemaal voor over hebben.

 

De materialistisch humanisten hebben de strijdbijl opnieuw opgegraven. De aanval op de christenen en vooral op de kinderen van de christenen is weer begonnen. Hoe gaan de christenen en de christelijke scholen daar op reageren? Hebben ze dezelfde gezindheid als hun voorvaderen?

 

Vervolging is een normaal onderdeel van het christenleven. Als je werkelijk godvruchtig wil leven, is vervolging onvermijdelijk: Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.” (2 Timotheus 3:12). We moeten navolgers zijn van de christenen uit de begintijd van de gemeente, van wie   in de Hebreeën brief wordt gezegd dat ze met blijdschap omwille van het evangelie de roof van hun bezittingen hebben verdragen (Hebreeën 10:34).  

 

C.   Crossdressing, uniseks, transgender en androgyn

 

Er zijn nog enkele onderwerpen die indirect te maken hebben met homoseksualiteit.

 

+ Crossdressing

 

“Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel.” (Deuteronomium 22:5)

 

Het gaat tegenwoordig bij crossdressing meestal om mannen die zich als vrouw kleden. De Bijbel wijst dit af, omdat hierdoor het onderscheid tussen man en vrouw wordt uitgewist. Je moet in één oogopslag kunnen zien of iemand man of vrouw is. Bovendien is crossdressing vaak verbonden met homoseksualiteit.

 

Uiteraard is de vorm van wat mannen of vrouwenkleding is voor een groot deel cultureel bepaald. Het gaat niet om “de broek of rok” discussie die in reformatorische kring soms wordt gevoerd. Het gaat er om dat je in de culturele situatie waarin jij leeft, onmiddellijk als man of vrouw wordt herkend. Het onderliggende principe is dat God wil dat ook uitwendig het onderscheid tussen man en vrouw wordt gehandhaafd. Dit heeft opnieuw te maken met de door God ingestelde scheppingsorde.

 

+ Androgyn

 

Dat is een rage die in de jaren zestig en zeventig opkwam. Het begon met mannelijke popartiesten die zich bewust tegelijk vrouwelijk en mannelijk voordeden. Door hun haarstijl en door het gebruik van make up. Androgyn betekent mannelijk en vrouwelijk tegelijk.

 

Ook nu, in 2017, is er weer die trend. Sommige mannen besteden zoveel aandacht aan hun kleding en uiterlijk dat ze daarin niet meer van vrouwen zijn te onderscheiden, daardoor krijgen ze een vrouwelijke uitstraling. Het is veelbetekenend dat in hun kring de “man bun” in de mode is geraakt. In de wereld van de fotomodellen komt de trend op om modellen te gebruiken waarvan je niet direct kunt zien of het mannen of vrouwen zijn.

 

 

+ Transgender

 

Bij transgender gaat het om mensen die van geslacht willen wisselen. Door middel van operaties en een behandeling met hormonen. De redenering er achter is: “Iemand is fysiek geboren als man maar hij voelt zich vrouw en andersom. Dat leidt tot groot psychisch lijden en om dat op te lossen moet hij van geslacht wisselen.”

 

Uiteraard keurt de Bijbel dit af. De oplossing is niet het kunstmatig veranderen van het uiterlijk. De innerlijke storing moet opgelost worden. Als God je als man of vrouw heeft gemaakt (29), fysiek, dan moet je dat omarmen en aanvaarden. Dat kan samen met God. En bovendien is de omzetting naar het andere geslacht slechts halfslachtig. Het is niet meer dan een cosmetische ingreep. Een op deze manier tot vrouw veranderde man zal nooit kinderen kunnen krijgen en een tot man veranderde vrouw zal nooit een andere vrouw kunnen bevruchten. Het is geen echte verandering van geslacht. Een tot vrouw veranderde man, blijft fundamenteel nog steeds een man. Maar die veranderde man gaat dan wel vaak een seksuele relatie met een andere man aan. Hetzelfde geldt uiteraard voor veranderde vrouwen.

 

Dit laat zien hoe ver de materialistisch humanistische visie op seksualiteit gaat. Ze eist volledige vrijheid op. Ieder mens bepaalt zichzelf. Je kiest zelf of je man of vrouw wilt zijn. En je kiest zelf of je hetero- of homoseksueel of biseksueel wil zijn.

 

Een moderne visie is dat geslacht en seksuele voorkeur niet iets zijn wat bij de geboorte vastligt. Je kunt tussen vrouw en man zijn, switchen en tussen homoseksueel, heteroseksueel en biseksueel. Het is een keuze, die je met de tijd weer kunt veranderen, net zoals het je uitkomt. Sommigen weigeren te kiezen en zien zichzelf als androgyn, als man en vrouw tegelijk.

 

+ Uniseks

 

Deze term werd in de jaren zestig gebruikt. Het was een kledingstijl waarbij met opzet de verschillen tussen man en vrouw werden uitgewist. Dit werd gedaan vanuit de feministische ideologie. Het was één van de vele uitingen van de opstand tegen God die in de jaren zestig heeft plaatsgehad. De opgeheven vuist tegen alle gezag, tegen alle Bijbelse regels, tegen de scheppingsorde en bovenal tegen God Zelf. 

 

+ Je uiterlijk is een “powerful statement”

 

Dat wisten de jongeren in de jaren zestig heel goed. Het lange haar voor de mannen was in die tijd welbewust bedoeld als een daad van opstand, van revolutie tegen de bestaande (veelal christelijke) maatschappelijke orde. Zo werd het in die tijd ook begrepen. Niet alleen door de jongeren, maar ook door de ouderen. Op de christelijke middelbare school die ik bezocht, waren in het jaar voor mijn komst enkele leerlingen tijdelijk geschorst omdat ze in de ogen van de schoolleiding te lang haar hadden, dat ze weigerden om af te knippen. Dat was een laatste stuiptrekking van het bestuur en de leerkrachten. Stilzwijgend is daarna het verzet opgegeven. Na enkele jaren was alles wat te maken had met de christelijke moraal volledig verdwenen. Ik herinner me bijvoorbeeld nog een schoolavond in de aula waar een bekende film (30) waarin drugsgebruik werd verheerlijkt, werd gedraaid.

 

D.   Wat is vrouwelijk, wat is mannelijk?

 

Bestaat er zoiets als typisch vrouwelijk gedrag en typisch mannelijk gedrag? En wat zegt de Bijbel daarover?

 

D.1. Wat is mannelijk?

 

+ De Bijbel zegt: “weest manlijk, weest sterk”

 

“Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!”

(1 Korintiers 16:13)

 

Mannelijk zijn en sterk zijn worden hier gelijk gesteld. Mannelijk zijn, betekent sterk zijn. En dan gaat het niet in de eerste plaats om fysieke kracht, maar om innerlijke kracht. Mannelijk is: sterk zijn, moedig zijn, staan in het geloof, ergens voor staan, principieel zijn, daadkracht, doorzetten, op je post blijven als het moeilijk wordt. Je niet laten intimideren, vechten voor de zaak van waarheid ootmoed en recht. Opkomen voor het zwakke. Je verantwoordelijkheid nemen. Integer. Iemand met ruggengraat, geen weekdier.

 

Zo is de man gemaakt, dit is natuurlijk gedrag voor een man. Maar we weten dat ook dit onderdeel van de mens, van de man, door de zonde is aangetast. Gelukkig is er herstel mogelijk, door het geloof in Jezus en door je te richten op het woord van God kan een man, als dat nodig is, weer echt man worden.

 

Dit was het geheim van Davids krachtige, mannelijke optreden. David sterkte zich in God (1 Samuel 30:6). Met God lopen we op een legerbende en springen we over een muur (Psalm 18:30).

 

+ God heeft de taak van de man en zijn natuur op elkaar afgestemd

 

Dat de man in aanleg, zoals hierboven is beschreven, door God zo is gemaakt, heeft te maken met het feit dat God hem als leider in het gezin en in de kerk heeft aangewezen (31). Hij moet zo zijn, om zijn taak goed te kunnen vervullen. God heeft de taak van de man en de natuur van de man op elkaar afgestemd.

 

Als je een goede Bijbelse leider, zoals bijvoorbeeld Nehemia, bestudeerd, dan vindt je daar een afbeelding van hoe God de man heeft bedoeld. Als leider in gezin en gemeente moet een man geregeld met gezag optreden. Hij moet in zijn gezin en in de gemeente de orde handhaven en sturing geven, toezicht uitoefenen, ingrijpen als het misgaat.

 

+ Inzet voor het zwakke

 

Uit Gods instructie voor de omgang van een man met zijn vrouw zien we nog iets wat een echte man karakteriseert. Dat is dat hij zichzelf opoffert voor het welzijn van het zwakkere. Dat geldt niet alleen voor zijn eigen vrouw, maar ook voor zijn kinderen en voor het zwakke in het algemeen.

 

Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, … ” (Efeze 5:25)

 

Mannen wordt opgedragen om hun vrouwen lief te hebben op dezelfde manier waarop Christus zijn gemeente heeft liefgehad. De liefde van Christus ging zover dat Hij zichzelf voor de gemeente heeft opgeofferd. “Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ….” (1 Johannes 3:16). “De goede herder zet zijn leven in voor de schapen” (Johannes 10:11).

 

Een echte man offert zich op voor het welzijn van zijn vrouw, hij stelt haar welzijn boven dat van hemzelf. Dat kun je doortrekken naar inzet voor het welzijn van het zwakkere in het algemeen. Vanuit deze Bijbelse mentaliteit komt ook het “vrouwen en kinderen eerst” bij een redding (32) voort. Een echte man behandelt ook het zwakke met respect, het brozere vaatwerk. (Kolossenzen 3:19, 1 Petrus 3:7).

 

Het is natuurlijk voor een man om zich over het zwakke te ontfermen. Een echte man, zoals God hem heeft bedoeld en geschapen, ontfermt zich bijvoorbeeld over zijn kinderen: “gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen” (Psalm 103:13).

 

+ Weerzin tegen de vervrouwelijking van de man

 

Bij manlijk gedrag hoort ook dat je met weerzin de tegenwoordige vervrouwelijking van de mannen verwerpt. Een vervrouwelijking in uiterlijk en in gedrag.

 

+ Gesleutel aan de mannelijke natuur

 

Vanuit de maatschappij wordt druk uitgeoefend op mannen om zich meer vrouwelijk te gedragen. Ze moeten zich kwetsbaar op durven stellen, meer in touch zijn met hun gevoelens, meer open zijn. Gevoeliger, fijngevoeliger, leren communiceren, leren samenwerken. Leiding geven binnen het gezin, mogen ze niet meer. De rolverdeling van de vrouw die de kinderen verzorgt en het huishouden doet en de man die de kost verdient is ook ingrijpend gewijzigd.

 

Een man moet zijn vrouwelijke kant ontdekken en integreren in zijn persoonlijkheid. Ook binnen de christelijke wereld zijn er leiders die hier in mee gaan. Het duidelijkste voorbeeld uit Nederland is W.J. Ouweneel. Hij schreef een boek over hoe hij had ingezien dat hij zijn vrouwelijke kant moest ontdekken en integreren in zijn gedrag (33).

 

Dit is uiteraard, vanuit de Bijbel gezien, grote onzin. Als je als man een ongevoelige lompe “hork” bent, zonder echte interesse in de mensen om je heen, heeft dat niets met vrouwelijk of mannelijk te maken. Het klopt wel dat veel mannen niet sociaal zijn ingesteld, er een hekel aan hebben om over zichzelf na te denken of te praten en liever doen dan praten. Dat ze niet fijngevoelig zijn, enzovoorts. Maar de Bijbel heeft daar een oplossing voor: bekering, wedergeboorte en een leven in de kracht van de Heilige Geest.

Als een man tot geloof komt, dan wordt de liefde van God in zijn hart uitgestort (Romeinen 5:4, Galaten 5:24), dan komt er vanzelf interesse in de ander, interesse in de mensen op hem heen, en het verlangen om echt te communiceren, om het hart van de ander te bereiken. De Geest van God maakt je fijngevoelig (Filippenzen 1:9). Dan word je, onder leiding van de Heilige Geest, waar dat verstandig is, meer open. Als dat gebeurt met een man, dan wordt hij pas echt man, zoals God het wil. Dat heeft niets te maken met het ontdekken en integreren van een veronderstelde vrouwelijke kant van zijn persoonlijkheid

 

D.2. Wat is vrouwelijk?

 

Er is geen tekst in de Bijbel die rechtstreeks zegt: wees vrouwelijk. Maar het is een logische veronderstelling dat God, net als bij de man, de natuur van de vrouw heeft afgestemd op haar door God aangewezen taak in het leven.

 

Eva werd gemaakt als hulp voor de man. De man is door God in het huwelijk en in de gemeente aangewezen als de leider, niet de vrouw (34). En omdat het Gods bedoeling is dat een vrouw de leiding van haar man volgt, heeft ze relatief minder de drang om de leiding te nemen.

 

Vanaf de schepping tot midden vorige eeuw draaide het leven van een vrouw voor een groot deel om het krijgen en verzorgen van de kinderen. De pil was er niet. De normale situatie was dat er meerdere kinderen kwamen. Eerst negen maanden zwanger, daarna, in Bijbelse tijden, nog twee jaar borstvoeding geven. En vervolgens begon het opnieuw bij het volgende kind. Of een vrouw dat nu wilde of niet, als ze getrouwd was, dan kreeg ze daar mee te maken.

 

Omdat het krijgen en verzorgen van kinderen een groot, door God zo gepland, onderdeel van haar leven is, heeft God de vrouw daar psychologisch op ingesteld. Een vrouw heeft de drang om te zorgen. En omdat zij de kinderen verzorgt, heeft God haar meer sociaal en meer op communicatie ingesteld gemaakt.

 

Of een vrouw nu wel of niet getrouwd is, of ze nu wel of geen kinderen heeft, dat maakt niet uit. Dit is de aanleg van de vrouw.

 

  --------------------------------------------------------------

 

De eindnoten

 

1.Om te begrijpen dat homoseksueel gedrag tegen de natuur ingaat, hoef je zelfs de Bijbel niet te kennen. Dat begrijp je al, als je kijkt naar hoe de lichamen van man en vrouw op elkaar af zijn gestemd. Bovendien, als mannen en vrouwen de natuurlijke omgang met elkaar opgeven voor homoseksuele relaties dan sterft het menselijk ras uit. In een iets ander verband zegt Paulus “Leert de natuur uzelf niet dat ….” (1 Korinthe 11:14). Dat is ook hier van toepassing.

 

2.De NBG spreekt in Romeinen 1:26,27 over “schandelijke lusten” en over “schandelijkheid”. De HSV spreekt over “oneervolle hartstochten” en over “schandelijke dingen”. De SV spreekt over “oneervolle driften” en over “schandelijkheid”.  De NBV over “onterende verlangens” en over “ontucht”.

 

3.Zie deze Bijbelstudie over de zondeval en over de zondige natuur: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-zonde/30-de-zondeval/  en  http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-zonde/32-de-zondige-natuur/

 

4.Ook de heidenen hebben een door God ingeschapen besef van goed en kwaad (Romeinen 2:15).

 

5.Dostojewski heeft het treffend gezegd: “Als er geen God meer is, dan is alles geoorloofd”. Als er geen God meer is die aangeeft wat goed en kwaad is en die de mensen na dit leven ter verantwoording zal roepen, dan kun je jezelf uitleven. Dat is dan ook precies wat momenteel overal in de westerse wereld gebeurt.

 

6.Jesaja zegt er namens God dit over: “Wee hen die het goede kwaad en het kwade goed noemen, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis”” (Jesaja 5:20). Dat is de “Umwertung aller Werte” waar Nietsche het over had in de praktijk. Hij zei: Als je de God van de Bijbel dood hebt verklaard, dan moet je vervolgens de moed hebben om ook de christelijke moraal te verwerpen. Dan moeten goed en kwaad opnieuw ingevuld worden. Dan moet je de slavenmoraal van het christendom (van liefde en bescherming voor de zwakken) vervangen door een moraal die de winnaars de ruimte de geeft. De Űbermensch. The winner takes it all. Sociaal Darwinisme.

 

7.Dat was op 9 oktober 1967. In het VPRO programma Hoepla. De uitzending zorgde voor enorme commotie. Er werden kamer vragen over gesteld. Er werd opgeroepen tot ingrijpen, maar dat werd door de toenmalige regering geweigerd.

 

8.De parafrase vertaling van de NBV luidt: Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald.” (Romeinen 1:27 NBV)

9.Het duurde nog 400 jaar voor het zover was (Genesis 15:13-16).

10.Voor een uitgebreide bespreking van dit woord, zie het document waarin de zes Bijbelse sleutelteksten over homoseksualtiteit worden besproken. Dit is de link: www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/homsleutel.htm . Ga naar de bespreking van 1Korinthe 6:10.

 

11.Zie de Bijbelstudie over de zondige natuur: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-zonde/32-de-zondige-natuur/#more-159

 

12.Wat is volgens de Bijbel kenmerkend voor een man? Een man behoort sterk te zijn, moedig, leiding te geven, zich op te offeren voor het welzijn van anderen, voor vrouwen en kinderen, een recht spoor te trekken. “Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!” (1 Korinthe 16:13). In het Grieks staat “andrizesthe” wat letterlijk betekent “gedraagt u mannelijk”. Helaas is dit in de NBV weg vertaald. Zie voor een verdere bespreking bijlage D.  

 

13.https://www.trouw.nl/home/na-evangelische-hulp-van-ehah-leven-veel-homo-s-niet-meer-zo-~a56b1802/

 

14.Zie deze Bijbelstudie over de zondige natuur: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-zonde/32-de-zondige-natuur/#more-159

 

15.Zie deze Bijbelstudie over de gemeentetucht: www.internetbijbelschool.nl/transfer/baslgem12.htm

 

16.Dat is precies wat je ziet gebeuren. Aanvaarding van homoseksualiteit in christelijke kring, gaat bijvoorbeeld bijna altijd samen met aanvaarding van theïstische evolutie en acceptatie van de vrouw als diaken, oudste, voorganger, dominee. En openheid voor schriftkritische gedachten.

 

17.Zie deze artikelen: www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/nieuwsbul12.htm en www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/nieuwsbul14.htm . Voor het directe citaat uit zijn boek “Seks in de Kerk”, waarin Ouweneel pleit voor het gedogen van duurzame homoseksuele relaties in de gemeente, zie deze link: www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/ouwboekhom.htm 

 

18.Zie het W.J. Ouweneel dossier: www.toetsalles.nl/ouwdos.htm . Zie speciaal ook hoofdstuk 15 van dit document: www.toetsalles.nl/watis.htm daar worden een aantal zaken op een rij gezet.

 

19.Wat er dan gebeurt, is zichtbaar in de EO. De EO heeft recent de in een homoseksuele relatie levende “dominee” Tom Mikkers als programmamaker aangenomen. Zijn volledig vrijzinnig kerk, gebruikt in voorlichtingsmateriaal en op de site de provocerende slogan: “Mijn God trouwt homo’s”. https://www.remonstranten.nl/mijn-god-trouwt-ook-homos/?gclid=CMOwlo-V49QCFY4y0wodRGgNQg .

Ouweneel heeft samen met een aantal anderen hier wel tegen geprotesteerd, want dat vindt hij zelfs te ver gaan. Maar intussen heeft hij wel zelf de muur van het woord van God tegen homoseksualiteit (de sleutelteksten) gesloopt. Dit protest was onderdeel van een breder protest tegen opnieuw een koerswijziging van de EO. De directie stelt dat de EO er is voor de gehele breedte van de protestantse stroming en dus ook voor het vrijzinnige deel. Vandaar dat ze nu ook vrijzinnig personeel aannemen.

 

20.Deze opvatting wordt weerlegd in deze bijbelstudie over de begrijpelijkheid van de bijbel: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-bijbel/47-de-bijbel-is-begrijpelijk/

 

21.https://www.huisvanbelle.nl/shitspecial-qa-2/

 

22.Enkele voorbeelden: https://www.huisvanbelle.nl/als-op-meisjes-valt-vier-tips/    ; https://www.huisvanbelle.nl/same-love/  ; https://www.huisvanbelle.nl/verliefd-op-een-meisje/

 

23.Zie dit document, pagina 2. De paragraaf die begint met: “Op 1 juli 2015 is de zogenaamde ‘enkele feit contstructie uit de Algemene Wet Gelijke behandelinge verdwenen ……  https://radar.nl/file/2823289/Factsheet+discriminatie+godsdienst++levensovertuiging+DEF+(1).pdf

 

24.Daar worden artikel 137c en speciaal artikel 137d van de strafwet voor gebruikt. Artikel 137c verbiedt het beledigen van een groep[1]. En artikel 137d het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld. In dit artikel wordt de huidige stand van zaken besproken. https://radar.nl/file/2823289/Factsheet+discriminatie+godsdienst++levensovertuiging+DEF+(1).pdf

 

25.https://www.rd.nl/kerk-religie/homo-doet-aangifte-tegen-pastoor-1.152831

 

26.https://www.trouw.nl/home/na-evangelische-hulp-van-ehah-leven-veel-homo-s-niet-meer-zo-~a56b1802/

 

27.Keizer Decius stelde het offeren aan hem verplicht. https://en.wikipedia.org/wiki/Decian_persecution  https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/7724/5_031_031.pdf;sequence=1

 

28.http://seriousrequest.3fm.nl/nieuws/detail/5351612/de-6-jarige-tijn-is-ongeneeslijk-ziek-en-stond-voor-het-glazen-huis-in-breda-met-een-laatste-wens

 

29.Het geslacht kan vastgesteld worden aan de hand van de chromosomen.  In de lichaamscellen van een man bevinden zich altijd een X- en een Y-chromosoom en in de lichaamscellen van een vrouw altijd twee X-chromosomen. En aan de hand van de aanwezige geslachtsorganen. Een speciaal geval zijn vrouwen die door een storing van het lichaam te veel mannelijk hormoon krijgen. 

 

30.Easy Rider. Ik citeer uit het Engelse wikipedia artikel. “A landmark counterculture film,[ and a "touchstone for a generation" that "captured the national imagination", Easy Rider explores the societal landscape, issues, and tensions in the United States during the 1960s, such as the rise and fall of the hippie movement, drug use, and communal lifestyle. In Easy Rider, real drugs were used in scenes showing the use of marijuana and other substances …

 

31.De man is, binnen het huwelijk, het hoofd van de vrouw (1 Korintiers 11:3). Daarom wordt de vrouw aangespoord om de leiding van haar man te volgen (Efeziers 5:22-24; Kolossenen 3:18; 1 Petrus 3:7). Voor een Bijbelstudie over de positie van de vrouw in de gemeente: www.internetbijbelschool.nl/transfer/baslgemA.htm

 

32.Vrouwen en kinderen eerst is een uitspraak die stelt dat vrouwen en kinderen eerst gered moeten worden (in tegenstelling tot "iedereen voor zichzelf") als niet alle personen uit een groep mensen in veiligheid kunnen worden gebracht. Tijdens het zinken van de Birkenhead in 1852 werd dit principe in praktijk gebracht, hoewel de uitspraak pas in 1860 werd bedacht.

 

33.Zie hoofdstuk 15 van deze studie: www.toetsalles.nl/watis.htm , Speciaal de punten 15.2.9 tot en met 15.2.13

 

34.Zie hierboven, eindnoot 31.