Mijn brief van 12-8-98 aan het bestuur van de EO. Over de onfeilbaarheid van de bijbel.

 

Geachte bestuursleden,

Omdat ik bezorgd ben over de koers van de EO wil ik een aantal vragen aan u voorleggen. Het gaat om de onfeilbaarheid van de bijbel.

De pioniers van de E.O. stonden allen achter de onfeilbaarheid van de bijbel. Onfeilbaar wil zeggen zonder feilen (zonder fouten). Men geloofde dat de bijbel onfeilbaar/foutloos is althans in de originele geschriften.

In een in 1981 door de EO uitgegeven boekje wordt de traditionele evangelische opvatting van de onfeilbaarheid van de bijbel als volgt onder woorden gebracht: "Dat Gods Geest gewaakt heeft over elk woord dat werd opgeschreven en dat daarom de bijbel geen menselijke vergissingen kan bevatten ook niet op het punt van natuur en geschiedenis ... Gods Geest heeft er over gewaakt dat het gewoon-menselijke spraakgebruik van de bijbelschrijvers bewaard werd voor fouten". Geen menselijke vergissingen, bewaard voor fouten.

Dat de pioniers van de E.O. indertijd achter de onfeilbaarheid stonden is niet verwonderlijk want dertig jaar geleden was het vanzelfsprekend dat een evangelical achter de onfeilbaarheid van de bijbel stond.

Ik ben bezorgd omdat ik ontdekte dat b.v. in de in 1987 mede door de EO uitgegeven bundel met als titel "het gezag van de bijbel" in een aantal lezingen de traditionele evangelische leer dat de bijbel foutloos/onfeilbaar is werd verworpen. Dit boek is een in samenwerking met de E.O. uitgegeven bundel met daarin de tekst van een aantal lezingen die voor de EO-radio zijn uitgesproken. In een van de lezingen wordt b.v. gesteld dat de visie dat de bijbel onfeilbaar/foutloos is niet op het zelfgetuigenis van de bijbel gebaseerd is maar op valse filosofische overwegingen.

Ik wil graag duidelijkheid vandaar dat ik de volgende vragen aan u voorleg:

+ Staat de EO nog steeds achter de onfeilbaarheid van de bijbel?

(Onfeilbaar d.w.z. geen menselijke vergissingen en bewaard voor fouten / zie het hierboven gegeven citaat uit het boekje van de EO)

+ Mag via de EO verkondigd worden dat er (mogelijk) fouten en vergissingen in de originele geschriften van de bijbel staan?

+ Is de kwestie van de onfeilbaarheid van de bijbel een bijzaak (net als b.v. de doopvisie, de visie op de juiste kerkvorm, etc.) waarin we elkaar vrij moeten laten en waarin de EO geen officieel standpunt inneemt?

+ Moet de EO vasthouden aan de geestelijke standpunten van de pioniers van de EO en de traditionele evangelische opvatting van de onfeilbaarheid verdedigen en uitdragen?

+ Is het u bekend dat de (recente) geschiedenis keer op keer heeft laten zien dat het loslaten van de onfeilbaarheid altijd weer leidt tot een steeds verdere ondermijning van het gezag van de Schrift?

Ter verduidelijking heb ik een bijlage met nadere informatie bijgevoegd.

Hoogachtend,

met vriendelijke groet,

------------------------------------------

Het antwoord van de EO (20-10-98) op de bovenstaande brief.

Geachte heer Geelhoed,

In antwoord op uw brief van 12 augustus 1998 deel ik u mee, dat het bestuur van de Evangelische Omroep heeft kennisgenomen van uw brief en van de correspondentie tussen u en onze voorzitter.

In de statuten van onze Vereniging is ten aanzien van de grondslag het volgende vermeld: "Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, dat alleen onfeilbaar gezag heeft". Het beleid van het bestuur is om aan deze grondslag geen nadere theologische uitspraken over bepaalde schriftopvattingen toe te voegen.

Ook ten aanzien van uw brief wil het Bestuur dit beleid voortzetten, zodat volstaan wordt met een verwijzing naar de beantwoording van onze voorzitter.

Met vriendelijke groet,

EVANGELISCHE OMROEP

secretaris

-------------------------------------------

Mijn brief van 30-10-98.

Geachte bestuursleden,

In mijn brief van 12-10-98 heb ik u, als bestuur, enkele vragen voorgelegd over het standpunt van de EO inzake de onfeilbaarheid/inerrancy van de bijbel.

In uw antwoord hebt u verwezen naar de grondslag van de EO waar staat: "wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, dat alleen onfeilbaar gezag heeft".

Het behoort tot de taak van het bestuur om te controleren of alles wat binnen de EO geschiedt in overeenstemming met de grondslag is. Daarom vraag ik u, als bestuur, of de uitspraak dat er in de originele geschriften van de bijbel (mogelijk) fouten, b.v. tegenspraken, hebben gestaan al of niet in strijd is met de grondslag van de EO. Dit vraag ik omdat in een publicatie van de EO uitspraken van deze strekking zijn gedaan.

Hoogachtend,

met vriendelijke groet,

----------------------------------

De brief van de EO van 30-11-98.

Geachte heer Geelhoed,

In antwoord op uw brief van 30 oktober 1998 deel ik u, namens het Bestuur van de Evangelische Omroep het volgende mee:

In mijn brief van 12 oktober gaf ik u aan, dat het het beleid van het Bestuur is om geen nadere theologische uitspraken toe te voegen aan de geformuleerde grondslag van onze Verenging.

Uw verzoek en de door u bedoelde EO-publicatie geven het Bestuur geen aanleiding van dit beleid af te wijken.

Met vriendelijk groet,

namens het Bestuur van de Evangelische Omroep, de secretarisHOME