Welkom op deze site

De aanleiding tot het starten van de homepage

Vanwege onder meer een slechte gezondheid heb ik een jaar of tien de ontwikkelingen in de evangelische wereld niet kunnen volgen. Toen ik enkele jaren geleden (vanaf 1996) daar weer wel toe in staat was ben ik enorm geschrokken. Ik kende de evangelische wereld bijna niet meer terug. Er waren allerlei ontwikkelingen aan de gang die afvoeren van de gezonde bijbelse fundamenten. Om anderen te waarschuwen heb ik toen onder meer het rapport "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" samengesteld. Dit is het belangrijkste document dat op de site staat (De link naar dit document staat bovenaan in het linkerframe). Ik heb het rapport eind 1999 geschreven. De kern van mijn zorg heb ik later nogmaals uiteengezet in een korter document met de titel "De gevaarlijkste aanval op het bijbelse christendom, de mystieke visie op religie".

Het doel

De bedoeling van deze site is in de eerste plaats mijn medegelovigen te waarschuwen voor de afwijkingen van de gezonde bijbelse leer. De bijbel waarschuwt geregeld dat er uit het eigen midden mannen zullen opstaan die verkeerde dingen spreken. Hier tegen te waken is speciaal de taak van de oudsten, de herders van de gemeente. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van elke gelovige. Als iemand ziet dat het misgaat dan heeft hij of zij tegenover God de morele plicht om te waarschuwen (Ezechiel 3:18).

"Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen." (Handelingen 20:28-31)

De boodschap van deze site is dat er op dit moment precies gebeurt wat in de hierboven geciteerde bijbeltekst wordt aangekondigd. Vanuit ons eigen midden, vanuit de evangelische beweging en vanuit de orthodox reformatorische kerken, staan allerlei mannen en leiders op "die verkeerde dingen spreken." We moeten als gelovigen dit niet passief ondergaan. De bijbel roept ons op om weerstand te bieden tegen valse leringen. We moeten strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd (Judas:3,4). Er staat zelfs "tot het uiterste."

Deze site wil bewust maken van wat er op dit moment aan de gang is, door te informeren. Het is ook een oproep om vast te houden aan de gezonde bijbelse fundamenten en uitgangspunten Een oproep om weerstand te bieden, te toetsen, te weerleggen. Als in IsraŽl een vijand aanviel, als er gevaar dreigde, werd alarm geslagen, dan werd op de bazuin geblazen. Dat omschrijft goed de bedoeling van, en de geestelijke last achter, mijn homepage.

Vanuit het besef dat het niet genoeg is om te zeggen hoe het niet moet heb ik me ook beijverd om steeds aan te geven hoe het volgens de bijbel dan wel zou moeten.

Als extra heb ik de link "basisbijbelstudie" toegevoegd (Zie het linkerframe). In de gemeente waar ik op dit moment (oktober 2001, inmiddels,in 2005, ben ik geen lid meer van deze gemeente) mijn geestelijk tehuis heb wordt systematisch gewerkt bij de opvang van pasbekeerde mensen. Als iemand tot geloof komt dan krijgt hij of zij eerst enige tijd persoonlijke nazorg (bijbelstudie, begeleiding) daarna is het de bedoeling dat twee jaar lang de basisbijbelstudie wordt gevolgd. De stof van de basisbijbelstudie bestaat uit twee delen. Het eerste is het onderdeel van de leer. Op ordelijke wijze wordt de kern van de bijbelse leer doorgenomen. Als schema wordt de inhoud en indeling van het vak "systematische theologie" gevolgd. De evangelische leraren (theologen) hebben de bijbelse leer verdeeld in negen hoofdonderwerpen (de leer over God, Jezus, de Heilige Geest, de bijbel, de mens, de engelen, de zonde, de gemeente en de toekomst). Deze onderwerpen worden behandeld in het eerste deel. Het tweede onderdeel gaat over de praktijk van het christenleven. Daar worden op ordelijke wijze de belangrijkste aspecten van het christenleven behandeld. Het begint met de start van het christenleven, de bekering en geloofszekerheid. Daarna worden allerlei onderwerpen behandeld zoals: Wat gebeurt er met je op het moment dat je tot geloof komt? Je bent bekeerd, hoe nu verder (Gods plan met je leven)? Hoe kun je de leiding van God ontdekken en ervaren? Hoe krijg je voor elkaar wat God van je vraagt, hoe te leven uit de kracht van God? Enzovoorts. Het is de bedoeling om het bijbelstudiemateriaal op de site te zetten. (Echter, de site is nog in opbouw, alles is nog niet aanwezig)

Nadere informatie staat onder de link "basisbijbelstudie." Zie onder diezelfde link ook het document "de zwakte van het onderwijs in evangelische kringen".

Een gemeenschappelijke zorg

Alhoewel deze site mijn persoonlijke homepage is, heb ik steun ontvangen van medechristenen die mijn zorg deelden. De raad van oudsten (van de vrije baptistengemeente in Middelburg) heeft indertijd financiŽle steun toegezegd voor de verspreiding van het hierboven genoemde rapport "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" Voor ik ben overgegaan tot verspreiding van het rapport is het eerst gecontroleerd door een aantal broeders, waaronder drs. J.A. van Delden (…ťn van de initiatiefnemers tot de oprichting en jarenlang directeur van de Evangelische Hogeschool, de EH), drs. Karel van Berghem (emeritus baptistenpredikant, onder meer pionier van de vrije baptistengemeente in Middelburg) en drs. Rob Matzken. Zij staan in grote lijn achter de inhoud van het rapport en hebben actief meegeholpen bij de verspreiding.

Iets over de geestelijke achtergrond

Ik reken mijzelf tot de traditionele evangelicals. Ongeveer dertig jaar geleden ben ik tot geloof gekomen. Ik ben met het evangelie bereikt door de broeders van de vrije baptistengemeente in Middelburg. Iets meer informatie over mijzelf staat in het verslag van het interview dat enige tijd terug in het RD heeft gestaan. Als u deze link aanklikt artikel RD dan gaat u naar het artikel toe. Op mijn homepage worden de standpunten van de traditionele evangelicals verdedigd en uitgedragen.

We, ikzelf en de broeders en zusters die me hebben ondersteund bij de opbouw van de site, staan voor de dingen waar de traditionele evangelicals tot ongeveer twintig jaar geleden nog voor stonden. We staan b.v. achter de onfeilbaarheid (de inerrancy) van de bijbel en achter het sola-scriptura beginsel dat stelt dat we, wat we geloven, alleen op de bijbel mogen baseren. Alles moet getoetst worden aan de bijbel en alleen datgene wat de toets doorstaat mag aanvaard worden. We verwerpen allerlei buitenbijbelse en onbijbelse ervaringen en leringen, zoals b.v. het vallen in de Geest. We geloven in de doorzichtigheid (de begrijpelijkheid) van de bijbel, ook al beweren postmoderne evangelicals dat je de door God bedoelde betekenis van een schriftgedeelte niet met zekerheid zou kunnen vaststellen. We verwerpen de onbijbelse relativering van de leer. Een ieder die zijn concordantie pakt en het woord leer opzoekt en vervolgens de teksten doorneemt zal meteen zien dat volgens de bijbel de leer wel degelijk zeer belangrijk is. We geloven dat een ieder die het bijbelse evangelie van de apostel Paulus, dat is het evangelie van de rechtvaardiging door het geloof alleen, niet brengt een vals evangelie brengt. Ook geloven we in de bijbelse opdracht tot leertucht en de bijbelse opdracht om ons af te scheiden van ieder die een vals evangelie brengt. We geloven dat er valse kerken zijn. We verwerpen de psychologisering van het geloof, waar W.J. Ouweneel in zijn boek Nachtboek van de Ziel een voorbeeld van geeft. We zijn er van overtuigd dat we de bijbelse waarheid moeten verkondigen en uitleven, maar dat we tegelijkertijd elke vervalsing daarvan moeten ontmaskeren en verwerpen. We geloven niet in vreedzame coŽxistentie met valse leer.

Ik hoop dat dit u een indruk geeft van onze geestelijke positie.

Te negatief?

De bijbel draagt ons op om te toetsen. "Toetst alles" (1 Thess. 5:21) De Joden uit Berea worden geprezen omdat ze de boodschap die Paulus bracht toetsten aan de bijbel. "En dezen onderscheidden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij dagelijks de schriften nagingen om te zien of deze dingen ook zo waren" (Hand. 17:11). In 1 Johannes 4:1 worden we opgeroepen om niet te goed van vertrouwen te zijn. We moeten de geesten toetsen. "Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan" De Here Jezus prijst de geloven in Efeze omdat ze valse leraars (valse apostelen) hadden ontmaskerd. "Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt die zeggen dat zij apostelen zijn maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden" (Openb. 2:2). Hij prijst het in hen dat ze hierin onverdraagzaam (intolerant) waren.

De bijbel draagt ook op om te weerleggen zie b.v. 2 Tim. 3:16. De schrift is nuttig "om te weerleggen" Het is dus niet ongeestelijk om allerlei onbijbelse leringen te ontmaskeren en te weerleggen.

De bijbel draagt op om te strijden voor het geloof (Judas:3,4). Natuurlijk moeten we bij ons strijden wel onderscheid maken tussen noodzakelijke en minder noodzakelijke bijbelse waarheden. Noodzakelijk zijn die bijbelse waarheden die geloofd moeten worden voor het behoud. Eenheid in hoofdzaken en vrijheid in bijzaken. De bijbel geeft zelf aan wat de essentiŽle waarheden zijn.

We moeten nuchter zijn. De bijbel zegt dat er "wolven" (valse leraren) zullen komen (Hand. 20:28-31). De bijbel zegt dat ze van buitenafbinnendringen en ook dat ze uit het eigen midden zullen opstaan. Als ik de moderne evangelicals hoor dan komt de vraag op: "Waar zijn de wolven gebleven?"

Liefdeloos

Als iemand een gevaarlijke weg opgaat en hij heeft dat zelf niet door dan eist de liefde dat we hem of haar waarschuwen. Niet waarschuwen is liefdeloos. Het is dus niet liefdeloos om te wijzen op wat er mis gaat in de evangelische wereld. Het gaat om het eeuwig behoud van de mensen. De fundamentele zaken worden momenteel aangetast en als dat doorwerkt dat verliest men vroeg of laat de gezonde bijbelse kijk op het evangelie.

Toen tot me doordrong wat er zich afspeelde, na mijn lange periode van afwezigheid, was ik verbijsterd en geschokt, ik heb letterlijk geweend over de situatie. Terwijl ik dit schrijf komen de tranen weer in mijn ogen. Het is mij tot een voortdurend hartzeer en leed. Als ik scherp ben geweest dan is het omdat ik daartoe gedwongen ben. Bedenk dat die woorden met een bloedend hart zijn geschreven en uitgesproken. Zwijgen omwille van de vrede is liefdeloos als het werkelijk om fundamentele zaken gaat.

Laster?

Naar aanleiding van mijn studies en artikelen ben ik herhaaldelijk beschuldigd van lasteren. Helaas hebben die personen nooit concreet aangewezen waarin ik dan zou gelasterd hebben. Wat ik heb geschreven is feitelijk juist. Alles kan bewezen en aangetoond worden. Als er onjuistheden op mijn site staan en u wijst me daar op dan zal ik, na onderzoek van de feiten, die onjuistheden zo snel mogelijk recht zetten.

Als je medechristenen van hun dwaalwegen terug roept naar de Schrift dan word je daar niet populair door. Integendeel. Het volk IsraŽl had al de gewoonte om de profeten die door God tot hen gezonden werden te stenigen. Als wij als christenen het durven wagen om andere christenen terug te roepen naar het woord dan kunnen we een zelfde behandeling verwachten.

Namen noemen

Sommigen zeggen dat het ongeestelijk is om namen te noemen. Dat is merkwaardig want Paulus noemt in zijn brieven wel degelijk geregeld valse leraren bij name (9 keer). Ik noem ook namen. De meeste van hen heb ik eerst persoonlijk aangesproken. Ik heb lang gewacht met het publiek maken van mijn stukken en bezwaren.

Open voor correctie

Ik wil hier nogmaals uitdrukkelijk uitspreken dat ik open sta voor correctie, mits die gemotiveerd is. Ik ben zelfs dankbaar voor alle gemotiveerde correctie, aanvulling en verbetering. Het gaat mij niet om mijn eigen gelijk maar om de waarheid. Alle kritiek zal ik serieus nemen en toetsen.

Beperkingen vanwege gezondheidstoestand

Als u de site bezoekt en stukken bekijkt dan zult u in de stukken geregeld slordigheden (b.v. taalfouten) aantreffen. Dat komt omdat mijn gezondheid het niet toe laat om alle stukken taaltechnisch uitgebreid te controleren Ik wil u vragen, met dit in uw achterhoofd, hieraan geen aanstoot te nemen. Deze site had ik zonder de hulp van mijn zoon nooit op kunnen zetten. Hij heeft de homepage gemaakt en alle stukken er op gezet.

Contact

Contact wordt op prijs gesteld. Vanwege mijn zwakke gezondheid lukt het niet altijd om direct te reageren. Wilt u, als u contact opneemt, hier rekening mee houden?

Links

In het linkerframe staat de link "andere links". Ik heb daaronder een beperkt aantal links opgenomen van sites waar meer informatie wordt gegeven over de onderwerpen die op mijn site worden behandeld. Het feit dat ik deze sites aanbeveel betekent niet dat ik automatisch achter alles wat zich op die sites bevindt sta.

Nieuwsbulletins

In het rapport "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" wordt een overzicht gegeven van de zorgelijke ontwikkelingen in de evangelische wereld. Het rapport is afgerond in december 1999. De ontwikkelingen zijn inmiddels verder gegaan. Door middel van nieuwsbulletins (zie de link "laatste ontwikkelingen" midden op de startpagina van mijn site) heb ik getracht de verdere ontwikkelingen bij te houden. Als u de nieuwsbulletins in volgorde doorneemt dan krijgt u een chronologisch verslag van de verdere ontwikkelingen.

Op deze plaats wil ik in het bijzonder de nieuwsservice van D. Cloud aanbevelen. Als u zich daar opgeeft dan krijgt u zeer regelmatig updates van de laatste ontwikkelingen in de evangelische wereld in Amerika. De site http://www.wayoflife.org klik op FBIS Mailing List, zie ook de End Times Apostasy database op dezelfde site.

Copyright

Op de site staan een aantal door mij geschreven stukken. Die kunt u vrij verspreiden en vermenigvuldigen, op voorwaarde dat de inhoud onveranderd blijft, de bron wordt vermeld en er geen commerciŽle bedoelingen zijn.

Uw medewerking

Als u achter de doelstelling van de site kunt staan, wilt u dan meewerken aan het uitdragen van de boodschap. U zou b.v. anderen op deze site kunnen wijzen?

Tenslotte

Ik (Jezus) kom spoedig; houdt vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

(Openbaring 3:11)

HOME